VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 4 > Työterveyshuollon harjoittelu (STHH0007)

Työterveyshuollon harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: STHH0007
OPS: TH 2023
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Puska, Anne
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija:
- ymmärtää terveellisen ja turvallisen työn merkityksen
- ymmärtää keskeiset työterveyshuoltoa ohjaavat asetukset ja säädökset
- ymmärtää työterveyshuollon korvausjärjestelmän perusteet
- ymmärtää fysikaalisten, biologisten ja kemiallisten altisteiden vaikutuksen terveyteen
- ymmärtää fyysisten ja psyykkisten kuormitustekijöiden ehkäisyn eri toimialoilla
- ymmärtää sairaaksi kirjoittamisen tarpeen työterveyshuollossa ja työterveyspainotteisen sairaanhoidon
- osaa ohjatusti suunnitella ja ohjatusti osallistua eri alojen työpaikkakäynteihin
- osaa ohjatusti tehdä terveystarkastuksia sekä antaa tietoa, neuvoa ja ohjausta.
- osaa toimia moniammatillisessa työyhteisössä henkilöstön työ- ja toimintakyvyn sekä työturvallisuuden ylläpitämiseksi
- hallitsee keskeiset terveydenhoitajatyön työmenetelmät työterveyshuollossa
- osaa dokumentoida
- tutustuu työterveyshuollon digitaalisiin työvälineisiin.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä on 160 tuntia. Vaihtoehtoisesti on mahdollista tehdä 152 tuntia ja sen lisäksi osallistua aktiivisesti moodle-alustalla olevaan keskusteluun opettajan antamiin teemoihin.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kaikki aikaisemmat harjoittelu, lukuunottamatta syventäviä harjoitteluita. Lisäksi työterveyshuollon kurssi tulee olla suoritettuna.

Sisältö

Harjoittelun sisältö:
- terveellinen ja turvallinen työ
- keskeiset työterveyshuoltoa ohjaavat asetukset ja säädökset
- työterveyshuollon korvausjärjestelmän perusteet
- fysikaaliset, biologisten ja kemialliset altisteet
- fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät
- työterveyspainotteinen sairaanhoito
- osallistuminen työpaikkakäyntiin
- Erilaistet terveystarkastukset
- tietojen anto, neuvonta ja ohjaus
- moniammatillinen yhteistyö
- keskeiset terveydenhoitajatyön työmenetelmät
- digitalisaatio
- dokumentointi.
Aluevaikuttavuus

Tämä harjoittelun tavoite on osaltaan vahvistaa työelämälähtöistä yhteistyötä. Tavoitteena on mahdollistaa opiskeljoiden työllistyminen työterveyshuollon tehtäviin ja työterveyshuollon mahdollisuus saada työntekijöitä.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu työterveyshuollossa.

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus
Opiskelija osaa
- tunnistaa ja arvioida työntekijän työympäristössä olevia terveyden haittatekijöitä
- ohjata ja tukea asiakasta terveyden edistämisessä
- havaita varhaisen tuen tarpeen
- työterveyspainotteisen sairaudenhoidon merkityksen
- toimia moniammatillisessa yhteisössä
- arvioida omaa asiantuntijuuttaan ja kehittää ammattitaitoaan

Hylätty suoritus
Opiskelija ei
- noudata salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
- noudata sovittuja sääntöjä ja ohjeita
- kykene toimimaan moniammatillisissa ryhmissä ja suhtautuu välinpitämättömästi
asiakkaisiin tai työyhteisön jäseniin
- kykene toimimaan itseohjautuvasti harjoittelujakson loppupuolella
- kykene arvioimaan omaa osaamistaan ja tarvettaan kehittyä terveyden edistämistyössä

Arviointimenetelmät

Hyväksytty/hylätty

Harjoittelu

Työterveyshuollon toimipisteet


Takaisin