VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 4 > Lapsen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyön harjoittelu (STHH0006)

Lapsen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyön harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: STHH0006
OPS: TH 2023
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 13 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää ennaltaehkäisevän työn merkityksen terveyden edistämisessä ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä suunnitelmallista terveydenhoitotyötä, huomioiden ohjauksen tarpeen yksilön ja perheen näkökulmasta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 13 op (351 h)

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ammatilliset perusopinnot. Lapsen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyön teoreettiset opinnot.

Sisältö

Lapsen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu käytännön harjoittelu: lastenneuvola, kouluterveydenhuolto/opiskeluterveydenhuolto 13 op (9 viikkoa).
Oppimistehtävät.

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus:
Opiskelija
- osaa arvioida asiakkaan terveyttä huomioiden yksilölliset erot
- osaa käyttää terveydenhoitotyön seuranta- ja seulontamenetelmiä
- osaa ohjata ja tukea erityisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita hyödyntäen moniammatillista yhteistyöverkostoa
- osaa antaa tietoa terveydenedistämisen painopistealueista

Hylätty suoritus:
Opiskelija
- ei kykene toimimaan itseohjautuvasti harjoittelujakson loppupuolella, heikko motivaatio työhön
- tieteellinen tietoperusta heikko ja osittain virheellinen
- vuorovaikutus eri osapuolten kanssa vähäistä ja välinpitämätön suhtautuminen asiakkaisiin
- itsearviointi niukkaa ja epärealistista

Arviointimenetelmät

Tehtävä. Harjoittelun tavoitteiden saavuttaminen. Harjoittelun arviointi: suoritettu/hylätty.
Opintojakson palautteen antaminen Spark-ohjelmalla


Takaisin