VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 4 > Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu (STHH0005)

Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: STHH0005
OPS: TH 2023
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 8 op
Vastuuopettaja: Alaniemi, Ritva
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee äitiyshoitotyön seuranta- ja ohjausmenetelmät sekä kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön raskaana olevien ja lapsivuoteisten perheiden sekä vastasyntyneiden tilanteiden edellyttämällä tavalla. Opiskelija saa valmiudet vanhemmuuteen kasvun, parisuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä harjoittelupaikassa 7,5 op ja lähiopetuksena luokkahuoneessa 0,5 op

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu. Harjoittelu tapahtuu vierihoito-osastolla, josta tutustutaan äitiyspoliklinikan ja synnytyssalin toimintaan ja äitiysneuvolassa, josta käsin tutustutaan perhesuunnitteluneuvolan toimintaan.

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus:
Opiskelija
- ymmärtää ja osaa soveltaa hoitotyön eettisiä periaatteita toiminnassaan
- osaa toimia joustavasti moniammatillisessa työryhmässä
- on motivoitunut hoitotyöhön
- osaa tehdä ohjatusti itsenäisiä päätöksiä potilaan hoitotyössä
- dokumentoi hoitotyötä potilasasiakirjojen ja potilastietojen edellyttämän tietosuojan ja -turvan mukaisesti
- osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja seurata sekä ennakoida lääkehoidon vaikutuksia
-osaa arvioida asiakkaan/potilaan terveyttä ja toimintakykyä ja tarkkailla niissä tapahtuvia muutoksia
- osaa tukea ja ohjata potilaita ja heidän läheisiään
-toimii asiakas/potilaslähtöisessä hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- itsearviointi realistista, tunnistaa kehittymistarpeensa ja kykenee ottamaan vastaan palautetta
- osaa keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet, käyttää niissä tarvittavia välineitä ja laitteita turvallisesti

Hylätty suoritus:
Opiskelija
- ei noudata salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
- ei noudata sovittuja sääntöjä ja ohjeita
- ei kykene toimimaan moniammatillisissa ryhmissä
- oman alan tietoperusta on puutteellinen, sen soveltamisessa on virheitä, opiskelija ei kykene itsenäiseen päätöksentekoon hoitotyössä toistuvien ratkaisujen yhteydessä
- harjoittelu on suunnittelematonta, harjoittelun tavoitteet ja itsearviointi ovat puutteellisia
- ei tunnista osaamistaan ja kehittämiskohteitaan, ei kykene toimimaan itseohjautuvasti harjoittelujakson loppupuolella
- ei kykene ohjattunakaan toteuttamaan potilaiden yksilöllistä hoitotyötä
- ei kykene arvioimaan hoitamiensa potilaiden peruselintoimintojen tilaa ja niistä tiedottamista
- dokumentointi puutteellista
- ei esitä lääkehoitopassiaan tai sen merkinnät ovat epäselvät ja puutteelliset
- lääkehoidon toteuttamisessa on useita virheitä, ei hallitse lääkelaskentaa ja ei tunne työyksikössä tavallisimmin käytettyjä lääkkeitä
- ei kykene arvioimaan potilaan ja omaisten ohjaustarpeita
- ei osaa keskeisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä eikä hallitse niissä tarvittavien laitteiden ja välineiden turvallista käyttöä

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävä, joka liittyy käytännön harjoittelujaksojen aihealueisiin. Harjoittelun tavoitteiden saavuttaminen. Harjoittelu on osa äitiyshoitotyön opintojakson arviointia. Suoritusmerkintä hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Palaute opintojaksosta annetaan Spark-ohjelman kautta


Takaisin