VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 4 > Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö, Kehittämistehtävä (STHA1203)

Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö, Kehittämistehtävä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: STHA1203
OPS: TH 2023
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Puska, Anne
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kehittää työskentelyvalmiuksiaan terveydenhoitotyössä. Opiskelija syventää omaa tutkimustaan ja siitä saatuja tuloksia terveydenhoitotyön asiantuntijuudessa.

Opiskelijan työmäärä

Ohjattu, itsenäinen työskentely 5 op. (135 h).

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opinnäytetyö

Sisältö

Kehittämistehtävän suunnittelu, toteutus ja arviointi. Kehittämistehtävä laaditaan pääsääntöisesti oman 15 op opinnäytetyön tulosten pohjalta tuote / julkaisu / aktiviteetti / tilaisuus tai vastaava, jossa huomiodaan työelämälähtöisyys. Kehittämistehtävä voi olla esimerkiksi artikkeli, jota voidaan tarjota ammattilehteen; ohje, opas tai terveyskasvatusmateriaali asiakkaille; ohje, opas tai koulutusmateriaali ammattihenkilöstölle; koulutustilaisuus ammattihenkilöstölle tai opiskelijoille; jokin muu ohjaajan kanssa sovittava projektiluontoinen työ.

Aluevaikuttavuus

Työelämälähtöisyys ja oman alueen palveleminen. Ajankohtaisten tutkimus- ja kehittämistoimintojen vahvistaminen alueella.

Opiskelumateriaali

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2006 (tai uudempi painos) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely.

Arviointikriteerit

Taso 5.
Opiskelija osaa
- kehittää ja arvioida työskentelyvalmiuksiaan
- syventää tutkimustyöstään saatuja tuloksia asiantuntevasti ja laaja-alaisesti

Taso 3.
Opiskelija osaa
- kehittää perustellen työskentelyvalmiuksiaan
- hyödyntää tutkimustyöstään saatuja tuloksia asiantuntevasti

Taso 1.
Opiskelija osaa
- yksittäisillä esimerkeillä osoittaa työskentelyvalmiuksiaan
- hyödyntää tutkimustyöstään saatuja tuloksia pinnallisesti

Arviointimenetelmät

Projektitehtävä 100%.
Numeerinen arviointi 0-5.


Takaisin