VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 4 > Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö (STHA1201)

Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: STHA1201
OPS: TH 2023
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää terveydenhoitotyön lähtökohdat ja kehitykseen vaikuttavat tekijät sekä tulevaisuuden haasteet. Opiskelija arvioi erilaisia terveyden edistämisen ja terveydenhoitotyön toimintamalleja ja työmenetelmiä näyttöön perustuvan hoitotyön avulla. Opiskelija käyttää väestökohtaisia hoito-ohjelmia. Opiskelija tietää työtään ohjaavan lainsäädännön, terveyspoliittisten ohjelmien ja strategisen työn merkityksen terveydenhoitotyön perustana. Opiskelija ohjaa ja opastaa asiakasta tarpeen ja tilanteen mukaisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja hoitamisessa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 4 op, (108 h)
- mistä ohjattua opiskelua 44 h
- mistä itsenäistä opiskelua 66 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Terveydenhoitotyön kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät. Terveyden edistämisen sekä terveydenhoitotyön toimintamalleja ja työmenetelmiä, väestön terveyden seurantamenetelmiä ja yhteisödiagnoosi. Terveydenhuollon lainsäädäntö ja terveyspoliittiset ohjelmat. Keskeiset kansanterveydelliset ongelmat ja niiden ehkäisy .Terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Aluevaikuttavuus

Terveydenhoitajia alueelle

Kansainvälisyys

Tarkastelussa myös monikulttuuriset asiakkaat.

Opiskelumateriaali

Vaarama M., Moisio P. & Karvonen S. 2010. Suomalaisten hyvinvointi 2010. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Ajankohtaisia Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä ja toimenpideohjelmia.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelu, tehtävät ja itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Taso 5.
Opiskelija osaa
- arvioida keskeisiä terveydenhoitotyön työmenetelmiä, jotka edistävät väestön terveyttä näyttöön perustuvan hoitotyön avulla
- kriittisesti etsiä, käyttää ja arvioida luotettavaa tietoa terveyden edistämiseksi

Taso 3.
Opiskelija osaa
- kuvata terveydenhoitotyön työmenetelmiä, jotka edistävät väestön terveyttä näyttöön perustuvan hoitotyön avulla
- perustella etsimäänsä ja käyttämäänsä tietoa terveyden edistämiseksi

Taso 1.
Opiskelija osaa
- nimetä terveydenhoitotyön työmenetelmiä, jotka edistävät väestön terveyttä näyttöön perustuvan hoitotyön avulla
- etsiä ja käyttää luotettavaa tietoa terveyden edistämistyönsä perustaksi

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe, tehtävät.
Numeerinen arviointi 0-5.
Opintojakson palautteen antaminen Spark-ohjelmalla


Takaisin