VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 4 > Työterveyshuolto (STHA1103)

Työterveyshuolto

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: STHA1103
OPS: TH 2023
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Puska, Anne
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija:
- ymmärtää terveellisen ja turvallisen työn merkityksen osana hyvää elämää
- osaa keskeiset työterveyshuoltoa ohjaavat lait, asetukset ja säädökset
- osaa työterveyshuollon korvausjärjestelmän perusteet
- ymmärtää fysikaalisten, biologisten ja kemiallisten altisteiden vaikutuksen terveyteen
- osaa fyysisten ja psyykkiseten kuormitustekijöiden ehkäisyn eri toimialaoilla
- ymmärtää eri alojen työpaikkakäyntien merkityksen
- osaa tehdä terveystarkastuksia sekä antaa tietoja, neuvoja ja ohjausta
- ymmärtää sairaaksi kirjoittamisen tarpeen työterveyshuollossa
- osaa toimia moniammatillisessa työyhteisössä henkilöstön työ- ja toimintakyvyn sekä työturvallisuuden ylläpitämiseksi
- hallitsee keskseisten terveydenhoitajatyön työmenetelmät työterveyshuollossa.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 107 tuntia
- mistä 30 tuntia on lähiopetusta
- mistä 1 op on skhole-opintoja
- mistä itsenäistä opiskelua: 50 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kaikki muut opinnot, lukuunottamatta terveydenhoitatyön syventävät opinnot ja opinnäytetyö.

Sisältö

Työterveyshuollon palvelujärjestelmä ja työterveyslainsäädäntö.
Hyvä työterveyshuoltokäytäntö.
Työterveyshuoltosopimus, toimintasuunnitelma ja työpaikkakäynti.
Eri toimialojen työpaikkakäyntien ja terveystarkastuksien erityispiirtett.
Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito ja sairaaksi kirjoittamisen ohjeisto.
Moniammatillinen yhteistyö.
Altisteet ja riskien arviointi.
Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet.
Työtapaturmat.
Työkyky ja kuntouttava toiminta.
Työterveyshuollon lausunnot ja todistukset.

Aluevaikuttavuus

Aluevaikuttavuuden kannalta keskeisin vaikutus on mahdollistaa terveydenhoitajaksi valmistuneiden työllistymisen työterveyshuoltoon alueella. Tähän pyritään siten, että terveydenhoitajakoulutuksen sisältö vastaa työelämän tarpeeseen.

Opiskelumateriaali

Karhula, A-L. 2005.Terveystarkastukset työterveyshuollossa. Työterveyslaitos. Vammalan kirjapino Oy. Soveltuvin osin.
Uitti, J. 2014. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Työterveyslaitos.
Muu luennoitsijan osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmäkeskustelut

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa:

5.
-Arvioida itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti työn ja terveyden välistä merkitystä ja ohjata asiakasta ennaltaehkäisemään sekä työhön että elämäntilanteeseen liittyviä terveysriskejä.
Tunnistaa asiakaskohtaisesti työstä johtuvia sairauksia ja ammattitauteja sekä ohjaa asiakasta hoitoon sairauden vaatimissa tilanteissa.
Arvioida työntekijän altistumista työssä ilmeneville altisteille ja työtapaturmariskeille.
Toimia moniammatillisessa tiimissä ja kehittää sitä.
Arvioida ja kehittää omaa työskentelyään saadun ohjauksen ja koulutuksen perusteella.

3.
Arvioida työn ja terveyden välisiä merkityksiä ja ohjaa asiakasta ennaltaehkäisemään sekä työhön että elämäntilanteeseen liittyviä terveysriskejä.
Tunnistaa työstä johtuvia sairauksia ja ammattitauteja sekä ohjaa asiakasta hoitoon.
Tunnistaa työntekijän altistumisen työssä ilmeneville altisteille ja työtapaturmariskeille.
Toimia moniammatillisessa tiimissä.
Soveltaa saadun ohjauksen ja tiedon omaan työskentelyyn.

1.
Tunnistaa työn ja terveyden välisen merkityksen ja ohjaa asiakasta.
Kuvata työstä johtuvia sairauksia ja ammattitauteja ja ohjaa asiakasta hoitoon .
Kuvata työntekijän altistumista työssä ilmeneville altisteille ja työtapaturmariskeille.
Ymmärtää työyhteisön merkityksen.
Ymmärtää jatkuvan ohjauksen merkityksen tulevassa ammatissa.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe. Arvioidaan 0-5.


Takaisin