VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 4 > Lapsen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö (STHA1102)

Lapsen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: STHA1102
OPS: TH 2023
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija arvioi lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä kasvuympäristön merkitystä terveen kasvun ja kehityksen edistäjänä. Opiskelija tunnistaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä erityisen tuen tarpeita sekä suunnittelee jatkoseurantaa ja hoitoonohjausta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä ohjattua opiskelua: 55 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ammatilliset perusopinnot

Sisältö

Lasten ja nuorten terveydenhoitotyö, lasten ja nuorten kehityksen seurantamenetelmät, terveyden edistäminen ja rokotukset, varhainen vuorovaikutus ja erityinen tuki, moniammatillinen yhteistyö ja perhepalveluverkosto.

Aluevaikuttavuus

Terveydenhoitajia alueen lastenneuvoloihin

Kansainvälisyys

Huomioidaan myös maahanmuuttaja-asiakkaat

Opiskelumateriaali

Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa : Menetelmäkäsikirja THL Opas 14/2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-964-4
- Rokottajan käsikirja. Kansanterveyslaitos. Verkkojulkaisu www.thl.fi
Lastenneuvola lapsiperheiden tukena – Opas työntekijöille. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:14. Sosiaali- ja terveysministeriö.
•Armanto, A. & Koistinen P. 2007. Neuvolatyön käsikirja. Karisto Oy. Soveltuvin osin.
Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Sosiaali- ja terveydministeriö. Julkaisuja 2009:20.
•Kouluterveydenhuolto 2002 – Opas kouluterveydenhuollon työntekijöille, peruskouluille ja kunnille. Stakes. Oppaita 51. Sosiaali- ja terveysministeriö.
•Pirjo Terho, Eija-Liisa Ala-Laurila, Juhani Laakso, Hillevi Krogius, Matti Pietikäinen (toim.) 2002. Kouluterveydenhuolto.
Opiskeluterveydenhuollon opas. STM Julkaisuja 2006:12. Soveltuvin osin.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tehtävät.

Arviointikriteerit

Taso 5
Opiskelija
- osaa arvioida lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä kasvuympäristön merkitystä yksilölliset erot huomioiden
- arvioida lapsen, nuoren ja perheen erityisen tuen tarvetta ja jatkohoidon tarvetta
- osaa hyödyntää moniammatillista palveluverkostoa asiakaslähtöisesti

Taso 3
Opiskelija
-osaa arvioida lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä
- osaa tunnistaa lapsen, nuoren ja heidän perheidensä erityisen tuen tarpeita
- osaa toimia moniammatillisesti

Taso 1:
Opiskelija
- osaa kuvata lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen pääpiirteet
- osaa kuvata lapsen, nuoren ja heidän perheidensä erityisen tuen tarpeita
- osaa nimetä lapsen, nuoren ja perheen kannalta tärkeitä yhteistyötahoja

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Terveydenhoitotyön opintojaksosta tentti. Numeerinen arviointi 0-5. Käytännön harjoittelussa suoriutuminen ja oppimistehtävät vaikuttavat lopulliseen arvosanaan. Opintojakson palautteen antaminen Spark-ohjelmalla


Takaisin