VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 4 > Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö (STHA1101)

Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: STHA1101
OPS: TH 2023
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Alaniemi, Ritva
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija arvioi odottavan ja lapsivuoteisen perheen tuen tarvetta. Opiskelija vastaan perheen tarpeisiin suunnitelmallisesti ohjauksen, hoidon ja tuen menetelmin myös ongelmatilanteissa. Opiskelija hallitsee raskaana olevan ja synnyttäneen hoidossa käytettävät tutkimukset ja osa toimia niistä saamansa tiedon perusteella. Toiminnassaan opiskelija hyödyntää ajantasaista näyttöön perustuvaa tietoa. Opiskelija arvioi kriittisesti omaa ja yhteistyökumppaneiden toimintaa eettisestä näkökulmasta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 106 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 52 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 54 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Lisääntymisterveys, seksuaaliterveys ja naisen hoitotyö

Sisältö

Raskaana olevien ja lapsivuoteisten perheiden terveyden edistäminen sekä tukeminen ja ohjaus etenkin ongelmatilanteissa. Vanhemmuuteen kasvun, varhaisen vuorovaikutuksen ja parisuhteen tukeminen, perhesuunnittelu. Imetysohjaajakoultus ja synnytyksen jälkitarkastuksen teoriaopinnot.

Aluevaikuttavuus

Vastaamme alueen terveydenhoitajien tarpeeseen

Kansainvälisyys

Asiakkaiden monikulttuurisuuden huomiointi terveydenhoitajien koulutuksessa

Opiskelumateriaali

Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto, Väyrynen & Äimälä (toim.), 2015. Kätilötyö. Tampere: Edita.
Rainto, S. & Ihme, A. 2014. Naisen terveys. Tampere, Edita.
Haapio, Koski, Koski & Paavilainen, 2009. Perhevalmennus. Porvoo: Edita.
Jämsä 2008. (toim)Sateenkaariperheet ja hyvinvointi.
Koski 2007. Monikulttuurinen perhevalmennus.
Niemelä, Siltala & Tamminen (toim.), 2003. Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. Juva: WSOY.
Deufel & Montonen, 2010. Onnistunut imetys. Tampere:Duodecim.
Koskinen. 2008. Imetysohjaus. Helsinki:Edita.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelu, oppimistehtävät ja itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taso 5
opiskelija osaa
-toteuttaa itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti perhekeskeistä äitiyshoitotyötä
-etsiä, käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä äitiyshoitotyön kehittämisessä
-toimia eettisten periaatteet huomioiden, kehittäen omaa ja muiden hoitotyöhön osallistuvien eettistä toimintaa

Taso 3
opiskelija osaa
-toteuttaa itsenäisesti perhekeskeistä äitiyshoitotyötä
-perustellusti etsiä, käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyössä
-toimia itsenäisesti yhteistyössä asiakkaan hoitoon ja palveluun osallistuvien tahojen kanssa
-toimia eettiset periaatteet huomioiden, arvioiden omaa ja muiden hoitotyöhön osallistuvien eettistä toimintaa

Taso 1
Opiskelija osaa
-toteuttaa ohjatusti perhekeskeistä äitiyshoitotyötä
-etsiä ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyössä
-toimia ohjatusti yhteistyössä asiakkaan hoitoon ja palveluun osallistuvien tahojen kanssa
-toimia eettiset periaatteet huomioiden

Arviointimenetelmät

Luennoille ja harjoituksiin osallistuminen.
Kirjallinen koe normaalin raskauden osiosta, arviointi hyväksytty/hylätty
Kirjallinen koe patologisen raskauden osiosta, numeerinen arviointi (0-5). Käytännössä suoriutuminen ja oppismistehtävät vaikuttavat lopulliseen arvosanaan.
Harjoittelut arviointi suoritettu/hylätty

Harjoittelu

Viiden viikon käytännön harjoittelu äitiyshuollossa, josta pääpaino äitiysneuvolassa

Lisätietoja

Palaute opintojaksosta annetaan Spark-ohjelman kautta


Takaisin