VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 2 > Hoitotyön harjoittelu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaympäristössä I (SH00BD08)

Hoitotyön harjoittelu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaympäristössä I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD08
OPS: TH 2023
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Joensuu, Miia
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3012SH2022-23DK1.8.2024 – 31.12.2024Riitta KoskimäkiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3013TH2023-2A1.4.2025 – 31.5.2025Sanna SaikkonenSuomi 
3014SH2023-2A1.2.2025 – 31.5.2025Teija HonkaniemiSuomi 
3015SH2023-2B1.10.2024 – 20.12.2024Taina HuuskoSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa luoda asiakaslähtöisen yhteistyösuhteen asiakkaaseen/potilaaseen ja heidän läheisiinsä. Opiskelija harjaantuu tunnistamaan potilaan tilassa tapahtuvia muutoksia ja hoitotyön tarpeita. Opiskelija osaa tukea potilaan/asiakkaan terveyttä ja voimavaroja. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä kliinisiä hoito- ja kuntoutusmenetelmiä potilaskohtaisesti. Opiskelija osaa suunnitella, kirjata ja raportoida hoitotyötä. Opiskelija toteuttaa ohjatusti ja turvallisesti lääkehoitoa ja seuraa lääkehoidon vaikutuksia. Opiskelija osaa soveltaa teoriatietoa käytännön hoitotilanteissa. Opiskelija toimii eettisesti hoitosuhteessa ja työyhteisössä. Opiskelija ymmärtää ohjauksen ja arvioinnin merkityksen omalle ammatilliselle kehittymiselleen ja on motivoitunut hoitotyöhön.

Opiskelijan työmäärä

270 h, josta harjoittelun info ja palaute 4 h, harjoittelupaikoissa tehtävää harjoittelua 266 h (7 viikkoa,38 h viikossa)

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Hoitotyön kliininen perusosaaminen, vuorovaikutusosaamisen harjoittelu, hoitotyöhön perehtyminen erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä, lääkehoidon perusosaaminen, lääkehoito-osaamisen syventämisen laboraatiotunnit, sisätautien ja syöpätautien hoitotyön laboraatiotunnit

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus:
Opiskelija
- on motivoitunut hoitotyöhön
- osaa luoda asiakaslähtöisen yhteistyösuhteen asiakkaaseen/potilaaseen ja heidän läheisiinsä
- osaa tunnistaa potilaan tilassa tapahtuvia muutoksia ja hoitotyön tarpeita
- osaa tukea potilaan terveyttä ja voimavaroja
- osaa käyttää keskeisiä kliinisiä hoito- ja kuntoutusmenetelmiä potilaskohtaisesti
- osaa suunnitella, kirjata, raportoida hoitotyötä
- osaa toteuttaa ohjatusti lääkehoitoa turvallisesti ja seurata lääkehoidon vaikutuksia
- osaa soveltaa teoriatietoa käytännön hoitotilanteissa
- osaa toimia eettisesti hoitosuhteessa ja työyhteisössä
- osaa toimia moniammatillisesti työryhmässä
- ymmärtää ohjauksen ja arvioinnin merkityksen omalle ammatilliselle kehittymiselleen

Hylätty suoritus:
Opiskelija
- ei noudata salassapito- ja vaitiolovelvollisuuttu
- ei noudata sovittuja sääntöjä ja ohjeita
- vaarantaa toiminnallaan potilasturvallisuuden
- ei ole motivoitunut hoitotyöhön
- ei osaa luoda asiakaslähtöistä asiakassuhdetta asiakkaaseen/potilaaseen ja hänen läheisiinsä
- ei osaa tunnistaa potilaan/asiakkaan hoitotyön tarpeita, eikä tukea potilaan/asiakkaan terveyttä ja voimavaroja
- ei osaa käyttää keskeisiä kliinisiä hoito- ja kuntoutusmenetelmiä potilaskohtaisesti
-ei osaa suunnitella, kirjata ja raportoida hoitotyötä
- ei osaa toteuttaa ohjatusti lääkehoitoa turvallisesti ja seurata lääkehoidon vaikutuksia
- ei osaa soveltaa teoriatietoa käytännön hoitotilanteessa
- ei osaa toimia eettisesti hoitosuhteessa ja työyhteisössä
- ei osaa toimia moniammatillisessa työryhmässä
- ei ymmärrä ohjauksen ja arvioinnin merkitystä omalle ammatilliselle kehittymiselleen

Arviointimenetelmät

Harjoittelun hyväksytty suoritus.

Harjoittelu

Perusterveydenhuollon akuuttiosastot, erikoissairaanhoidon sisätautien ja onkologian osastot, kotisairaalat


Takaisin