VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (T-LY) > 2009 > Vuosi 2 > Toimintatutkimus ja aineiston keruumenetelmät (TYS0007)

Toimintatutkimus ja aineiston keruumenetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TYS0007
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: T-LY 2009
Taso: Tradenomi (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2010-2011)
Laajuus: 6 op
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin päätavoitteena on auttaa opinnäytetyön suorittamiseen vaadittavien menetelmien
hallintaa. Kurssin tavoitteena on tarkastella tutkimusotteita keskittymällä toimintatutkimukseen. Kurssilla esitellään aineiston keräämiseen ja analysoimiseen liittyviä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä.

Sisältö

Tutkimusotteet, toimintatutkimus. Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen aineiston keräämis- ja analysointimenetelmät. Teoriapohjan luominen käyttämällä kirjaston tietokantoja

Opiskelumateriaali

• Eskola J. & Suoranta J. (2001). Johdatus laadulliseen tutkimukseen, Tampere,Vastapaino.
• Heikkilä, T. (2008) Tilastollinen tutkimus, 7.uud.p. Edita Prima Oy, Helsinki 2008.
• Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. (2004). Tutki ja kirjoita, 10. painos, Helsinki, Tammi.
• Kasanen, E., Lukka, K. & Siitonen, A. (1993) The Constructive Approach in Management Accounting Research. Journal of Management Accounting Research, Vol.5, p.241-264
• Kurssin aikana määriteltävä kirjallisuus

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena: luennot ja sovellustyöt

Arviointimenetelmät

Määritellään kurssin aikana


Takaisin