VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Archived Education > Business Know-How and Entrepreneurship (T-LY) > 2009 > Year 2 > Operational Research and Project Management (TYS0007)

Operational Research and Project Management

Structure Type: Study unit
Code: TYS0007
Type: Compulsory / Professional Studies
Curriculum: T-LY 2009
Level: Master of Business Administration
Year of Study: 2 (2010-2011)
Credits: 6 cr
Language of Instruction: Finnish

Learning Outcomes

Kurssin päätavoitteena on auttaa opinnäytetyön suorittamiseen vaadittavien menetelmien
hallintaa. Kurssin tavoitteena on tarkastella tutkimusotteita keskittymällä toimintatutkimukseen. Kurssilla esitellään aineiston keräämiseen ja analysoimiseen liittyviä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä.

Contents

Tutkimusotteet, toimintatutkimus. Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen aineiston keräämis- ja analysointimenetelmät. Teoriapohjan luominen käyttämällä kirjaston tietokantoja

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

• Eskola J. & Suoranta J. (2001). Johdatus laadulliseen tutkimukseen, Tampere,Vastapaino.
• Heikkilä, T. (2008) Tilastollinen tutkimus, 7.uud.p. Edita Prima Oy, Helsinki 2008.
• Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. (2004). Tutki ja kirjoita, 10. painos, Helsinki, Tammi.
• Kasanen, E., Lukka, K. & Siitonen, A. (1993) The Constructive Approach in Management Accounting Research. Journal of Management Accounting Research, Vol.5, p.241-264
• Kurssin aikana määriteltävä kirjallisuus

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena: luennot ja sovellustyöt

Assessment Methods

Määritellään kurssin aikana


Back