VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (T-LY) > 2009 > Vuosi 1 > Tieto- ja osaamisresurssien johtaminen (TYS0003)

Tieto- ja osaamisresurssien johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TYS0003
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: T-LY 2009
Taso: Tradenomi (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2009-2010)
Laajuus: 6 op
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on luoda opiskelijalle ymmärrys organisaation tiedon ja osaamisen johtamisesta ja kehittämisestä digitaalisessa verkostotaloudessa. Tavoitteena on, että opiskelija kykenee soveltamaan omaksumaansa näkemustä organisaation kehittämisessä.

Sisältö

Tietojohtamisen käsitteet ja lähetymistavat, tietopääoman luominen, kehittäminen, ylläpitäminen ja hyödyntäminen organisaatiossa, organisaation ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, henkilöstöresurssien ja tietopääoman strateginen johtaminen.

Opiskelumateriaali

Ståhle, P & Wilenius, M (2006). Luova tietopääoma tulevaisuuden kestävä kilpailuetu. Helsinki: Edita 2006.
Sydänmaanlakka, P. (2004). Älykäs johtajuus ihmisten johtaminen älykkäissä organisaatioissa. Helsinki: Talentum, 2004.
Turban E.,E. McLean & J. Wetherbe (2000). Information Technology for Management: Making Connections for Strategic Advantage, 2nd Edition, John Wiley & Sons.
Muuta kirjallisuutta luennoitsijan ilmoituksen mukaan.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena käsittäen ennakkotehtävän, luennot sekä sovellustyön.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen luennoille, Sovellusraportit.


Takaisin