VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Archived Education > Business Know-How and Entrepreneurship (T-LY) > 2009 > Year 1 > Management of Information and Knowhow Resources (TYS0003)

Management of Information and Knowhow Resources

Structure Type: Study unit
Code: TYS0003
Type: Compulsory / Professional Studies
Curriculum: T-LY 2009
Level: Master of Business Administration
Year of Study: 1 (2009-2010)
Credits: 6 cr
Language of Instruction: Finnish

Learning Outcomes

Tavoitteena on luoda opiskelijalle ymmärrys organisaation tiedon ja osaamisen johtamisesta ja kehittämisestä digitaalisessa verkostotaloudessa. Tavoitteena on, että opiskelija kykenee soveltamaan omaksumaansa näkemustä organisaation kehittämisessä.

Contents

Tietojohtamisen käsitteet ja lähetymistavat, tietopääoman luominen, kehittäminen, ylläpitäminen ja hyödyntäminen organisaatiossa, organisaation ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, henkilöstöresurssien ja tietopääoman strateginen johtaminen.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Ståhle, P & Wilenius, M (2006). Luova tietopääoma tulevaisuuden kestävä kilpailuetu. Helsinki: Edita 2006.
Sydänmaanlakka, P. (2004). Älykäs johtajuus ihmisten johtaminen älykkäissä organisaatioissa. Helsinki: Talentum, 2004.
Turban E.,E. McLean & J. Wetherbe (2000). Information Technology for Management: Making Connections for Strategic Advantage, 2nd Edition, John Wiley & Sons.
Muuta kirjallisuutta luennoitsijan ilmoituksen mukaan.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena käsittäen ennakkotehtävän, luennot sekä sovellustyön.

Assessment Methods

Osallistuminen luennoille, Sovellusraportit.


Back