VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Teollisuuden ja voimalaitosten sähköjärjestelmät (ST00BJ10) > 2023-2024

Teollisuuden ja voimalaitosten sähköjärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ10
OPS: SAT 2022 / 2022V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Iskala, Marko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SAT2022-2, SAT2022-2A, SAT2022-2B, SAT2022-2C, SAT2022-2D4.3.2024 – 30.4.2024Marko IskalaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3002SAT2022V-2, SAT2022V-2A, SAT2022V-2B8.1.2024 – 30.4.2024Marko IskalaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa teollisuuden ja voimalaitosten sähköjärjestelmien erityispiirteet. Samalla opiskelijalle muodostuu hyvä yleiskuva niiden samankaltaisuudesta, mutta myös niiden välisitä pienistä eroista. Opiskelija kykenee mitoittamaan sähköverkon pääkomponentit ja ymmärtää valinnan taloudelliset merkitykset. Opiskelijalla on valmiudet soveltaa hajautetun energiantuotannon toteutusmalleja käytäntöön ja hyödyntää simulointia niiden suunnittelussa. Opiskelija ymmärtää teollisuussähköistysprojektiin liittyviä dokumentteja ja hahmottaa standardien soveltamisen periaatteet suunnittelussa.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjstykseen merkittyä lähiopetusta 50 h. Luentojen lisäksi teollisuusverkon mitoitusharjoitustyö 16 h. Kokeelle on varattu 2 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

MATLAB ja Simulink, Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus.

Sisältö

Aloitamme tutustumalla teollisuuden ja voimalaitoksen sähköverkon yleisrakenteeseen. Rakenteesta siirrymme komponenttien läpikäyntiin, huomioimalla samalla taloudelliset vaikutukset komponenttien valinnassa. Sähköverkon komponenttien osalta keskitymme erityisesti oikosulkulaskentaan ja oikosulkuvirran rajoitusmahdollisuuksiin, sekä sähköverkon maadoitustapoihin ja -laitteisiin. Koska kummatkin osa-alueet ovat sähkön laadullisesti haastavia, käsittelemme kattavasti virtayliaaltojen syntyä, niiden vaikutuksia ja vaikutusten pienentämistapoja näissä ympäristöissä. Käymme läpi myös varsinkin teollisuudessa laajasti käytettyjen imupiirien mitoitusperiaatteet. Teollisuusverkoston rakenteen suunnittelun apuna käytämme tähän tarkoitukseen soveltuvaa laskenta- ja simulointiohjelmistoa, jolla teemme laajemman suunnitteluharjoituksen. Voimalaitosten ja hajautetun energiatuotannon osalta käymme läpi generaattorien magnetointijärjestelmiä ja generaattoreiden suojauksia. Tutustumme myös tyypillisimpiin hajautetun energiatuotannon tehoelektroniikka sovelluksiin, laajentaen tarkastelua simulointiharjoituksen avulla. Tyypillisten kuluttajien osalta käsittelemme esimerkkinä teollisuuden yleisimmän sähkökäytön, eli pumppu- ja puhallinkäytön mitoittamista, unohtamatta energiankäytön tehokkuuden huomioimista suunnittelussa. Dokumentaation osalta käymme järjestelmien spesifikaatioiden määrittelyjä ja tarkastelemme tyypillistä suunnitteludokumentaatiota.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäisesti suoritettavat kotitehtävät, valvotut PC-harjoitukset.

Arviointikriteerit

VAMKin yleisest arviointikriteerit.

Arviointimenetelmät

Tentti, palautettavat harjoitustyöt ja aktiivisuus PC harjoituksissa.


Takaisin