VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Muutosilmiöt ja taajuusanalyysi (ST00BJ06) > 2023-2024

Muutosilmiöt ja taajuusanalyysi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ06
OPS: SAT 2022 / 2022V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Rinne, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SAT2022-2, SAT2022-2A, SAT2022-2B, SAT2022-2C, SAT2022-2D8.1.2024 – 30.4.2024Jussi OjanenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3002SAT2022V-2, SAT2022V-2A, SAT2022V-2B8.1.2024 – 18.5.2024Jussi OjanenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet ovat:
- Opiskelija ymmärtää ja osaa ratkaista tasa- ja vaihtosähköpiirien muutosilmiöissä esiintyvät virrat ja jännitteet
- Osaa analysoida piirien käyttäytymistä Laplace-muotoisen lausekkeen avulla ja ratkaista piirejä, joissa esiintyy muutosilmiö, matemaattisten ohjelmien avulla.
- Opiskelija osaa tarkastella piirien käyttäytymistä Laplace-muotoisen syöttöpisteimpedanssin ja siirtofunktion avulla.
- Perehtyy moniaaltoisen sähkön edellyttämiin laskentamenetelmiin ja kulkuaaltojen periaatteisiin sekä teoreettisen sähkötekniikan ongelmien ratkaisemiseen PC:n avulla.
- Osaa hyödyntää MATLAB ja Simulink osaamista muutosilmiöiden ja taajuusanalyysin laskenassa

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 135 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua on 50 h ja itsenäistä opiskelua 85h. Opintojakso sisältää 16 h PC luokkaopetusta.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tasavirtapiirit ja sähkömittaustekniikka
Vaihtovirtapiirit ja sähkömittaustekniikka
Virtapiirien laskentamenetelmät

Sisältö

Opintojakson pääsisältö on:
- Muutosilmiöitä tarkastellaan sekä DC- että AC-piireissä ensimmäisen asteen differentiaaliyhtälön tapauksissa differentiaaliyhtälön ratkaisuun perustuvilla menetelmillä, dynaaminen oikosulkuvirta ja sysäyskerroin, oikosulkuvirran yleinen yhtälö
- toisen asteen differentiaaliyhtälön tapauksessa piiri lasketaan Laplace -muunnoksiin perustuvilla menetelmillä: piirien analysointi perustuu Laplace-muotoisen lausekkeen nimittäjän juurien tarkasteluun, L-muunnospiirien ratkaisu usean silmukan tapauksessa matriisilaskennalla
- Laplace-muotoinen syöttöpisteimpedanssi, siirtofunktio; moniaaltoisen sähkön osuudessa opetellaan määrittämää yliaaltoja Fourier–sarjan avulla sekä määritellään superpositioperiaatteen avulla virrat ja jännitteet, tehollisarvot ja pätö-, lois- ja särötehot moniaaltoisessa tapauksessa; sähkön laatua kuvaavat kertoimet: perusaaltosisältö, yliaaltosisältö, kokonaissärö (THD), muotokerroin, aaltoisuus, aaltoisuus (ripple)
- yliaaltojen käyttäytyminen verkon komponenteissa, yliaaltolähteet, yliaaltojen vaikutukset ja pienentäminen suodattimien ja imupiirien avulla; kulkuaalto-osuudessa käsitellään kytkentä-, syöksy- ja impulssimaisten jännitteiden ja virtojen käyttäytymistä, aaltoimpedanssi, kulkuaallon nopeus ja kulkuaika, siirtojohdon kuvaus kulkuaallon tapauksessa, kulkuaallon käyttäytyminen, heijastuva aalto, läpi menevä aalto, kaapelitutka, oikosulun kehittyminen kulkuaaltojen avulla, kondensaattorilla, kelalla tai vastuksella päätetty johto kulkuaallon kannalta, kulkuaallon sijaiskytkentäpiiri;
- Laplace-muunnoksen ja matriisin käyttö kulkuaaltopiireissä; venttiilisuojan etäisyyden mitoitus suojattavasta kohteesta, PC-harjoituksia.

Opiskelumateriaali

- Vesa Verkkonen, opetusmoniste Teoreettinen sähkötekniikka 3, Muutosilmiöt ja taajuusanalyysi
- Opettajan keräämä aineisto

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Teoriaopetus
- PC-luokka harjoituksia
- Harjoitustunnit

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa:
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

- Tentti tai aihepiirikokeet
- Harjoitustyöt
- Tuntiaktiivisuus


Takaisin