VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Vuosi 3 > Moottorikäyttöjen säätö (ISTS2301)

Moottorikäyttöjen säätö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS2301
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3014ST2020-4, ST2020-4A, ST2020-4B, ST2020-4C, ST2020-4D28.8.2023 – 16.12.2023Marko IskalaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee nykyaikaisen nopeussäädetyn moottorikäytön periaatteet ja osaa soveltaa tietoja säädetyn käytön parametroinnissa. Oikosulkumoottorin säädössä opiskelija perehtyy skalaari-, vektori- ja suoran momenttisäädön ominaisuuksiin. Tahtikonesäädöissä opiskelija perehtyy erilaisilla suuntaajasovellutuksilla säädettyihin tahtimoottoreihin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 107 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus, Tehoelektroniikka.

Sisältö

Tasavirtamoottorin nopeus- ja virtasäätö, säädön siirtofunktio ja viritys. Oikosulkumoottorin säätö skalaari-, vektori- ja suoralla momenttisäädöllä. Tahtimoottorin säätö syklokonvertterilla, LCI-käytöllä ja suuritehoisella välipiiritaajuusmuuttajalla. Kestomagneettitahtikoneen säätö. Säädetyn käytön EMC-kysymykset, laakerivirrat ja ylijännitteet. Laboraatio-osuudessa perehdytään luentojen aihepiiriin parametroimalla ja testaamalla nopeus- ja momenttisäädettyjä käyttöjä eri moottorivaihtoehdoilla.

Opiskelumateriaali

Opetusmoniste: Moottorikäyttöjen säätö, Kari Jokinen. Laboratoriotyöohjeet. Harjoitustehtävämateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, luentoja tukevat PC-harjoitukset käyttäen Matlab/Simulink- ja PSCAD-ohjelmistoja. Laboraatiot.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opittuja asioita eri asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson asioita
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitustehtävät, laboraatiotyöskentely ja laboraatiotyöselostukset arvioidaan.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin