VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Vuosi 2 > Sähkölaitokset (IST6003)

Sähkölaitokset

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST6003
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Koski, Jari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3010ST2021-2, ST2021-2A, ST2021-2B, ST2021-2C, ST2021-2D, VY-2-EE, YHT-VY-1, YHT-VY-2, YHT-VY-20, YHT-VY-21, YHT-VY-2229.8.2022 – 12.11.2022Jari KoskiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3011SAT2022M-121.11.2022 – 14.1.2023Jari KoskiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskäsityksen eli tunnistaa sähkölaitostekniikassa käytettävien kojeiden, kojeistojen ja sähköasemien rakenteet, tekniset ominaisuudet, valintaperusteet ja kehitysnäkymät.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta: 42 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

1. vuoden sähkötekniikan opinnot.

Sisältö

• Sähkönjakeluverkon laitteille asetetut vaatimukset ja niiden todentaminen
• Sähkölaitteiden suurjännitekoestukset
• Tehomuuntajien ominaisuudet, rakenne, sijaiskytkentä ja valintaperusteet
• Tehomuuntajan sijaiskytkennän arvojen kokeellinen määrittäminen
• Katkaisijoiden, erottimien, mittamuuntajien, sensorien, sulakkeiden ja ylijännitesuojien rakenteet ja valintaperusteet
• Jakelumuuntamoiden, kojeistojen ja sähköasemien rakenteet sekä tekniset ominaisuudet

Opiskelumateriaali

• Elovaara, Haarla: Sähköverkot 1 & 2 (Gaudeamus)
• Opintomonisteet (jaetaan pdf-muodossa opiskelijoille)
• Olavi Mäkinen: Sähkölaitokset (luvut 9-12, 15-17)
• Vesa Verkkonen: Sähkökojeet - muuntajat (osittain luvut 3 ja 4 sekä kaavakokoelma)
• Opettajan toimittama esitysmateriaali (jaetaan pptx-muodossa opiskelijoille)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot 28 h, laboratorioharjoitukset 16 h.

Sähkölaitostekniikkaan liittyvien laitteiden ominaisuudet ja valintaperiaatteet opetellaan luentotunneilla. Osaamista syvennetään harjoituksilla sekä laboraatioilla, missä tiettyjen laitteiden ominaisuuksia mitataan ja tutkitaan käytännössä. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan laitteiden sijoittumista ja toimintaa osana sähkösiirto- ja jakeluprosessia tutkitaan niiden oikeassa ympäristössä vierailemalla 110/20 kV:n sähköasemalla.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi perustuu tentistä, harjoitustehtävistä ja laboratoriotyöselostuksista saatujen arvosanojen painotettuun keskiarvoon.


Takaisin