VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 2 > Tehoelektroniikka (IST7005)

Tehoelektroniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST7005
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Jokinen, Kari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3I-ST-2N, YHT-VY-27.1.2020 – 24.4.2020Kari Jokinen, Marko Iskala, Matti NiskalaSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa perustiedot nykyaikaisten säädettävien sähkökäyttöjen suuntaajasovellutuksista kuten taajuusmuuttajan verkkotasasuuntaajasta ja invertteristä. Opiskelija ymmärtää tehokomponenttien toimintaperiaatteet osana suuntaajakytkentää. Opiskelija perehtyy suuntaajien verkkovaikutuksiin, kuten virtayliaaltojen ja loistehon syntyyn. Opiskelija osaa mitoittaa suuntaajan erilaisiin kuormitustilanteisiin.

Opiskelijan työmäärä

133 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Virtapiirien laskentamenetelmät, Muutosilmiöt, Taajuusanalyysi.

Sisältö

Tehoelektroniikassa käytettävien puolijohde-komponenttien toiminta. Tehoelektroniikkakomponenttien tärkeimmät ominaisuudet, kuten jännitekestoisuus ja tehohäviöt. Verkkokommutoitujen tasa- ja vaihtosuuntaajien rakenteet ja toimintaperiaatteet. Pakkokommutoitujen suuntaajien kuten invertterien ja tasavirtakatkojien toiminta. Suuntaajien aiheuttamat virta- ja jänniteyliaallot ja loisteho sekä niiden pienentämistavat. Suuntaajien kuormitettavuus lämpömallitarkastelulla. Laboratorio-osuudella perehtyminen tehoelektroniikkalaitteiden toimintaan mittaus- ja testaus toimenpiteillä.

Opiskelumateriaali

Opetusmonisteet, laboratoriotyöohjeet, harjoitustyöohjeet.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laboratorioharjoitukset.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opittuja asioita eri asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson asioita
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset, laboraatiot.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin