VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 2 > Mekaniikka 2 (IST7001)

Mekaniikka 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST7001
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Ojanen, Jussi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3I-ST-2N7.1.2020 – 21.2.2020Jussi OjanenSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen oppilas osaa pyörimisliikkeeseen liittyvät suureet ja niiden yksiköt. Oppilas ymmärtää pyörimisliikkeen lainalaisuudet ja osaa soveltaa mekaniikan tietojaan sähköteknisissä mitoitustehtävissä. Laboratorioharjoituksissa oppilas oppii soveltamaan pyörimisliikkeen teorioita.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 54 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 28 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Mekaniikka 1

Sisältö

Ympyräliike, pyörimisliikkeen kinematiikka, pyörimisenergia ja hitausmomentti, momentin työ ja teho, pyörimisliikkeen perusyhtälö, kuorman redusointi moottorin akselille, liikemäärämomentti, staattinen tasapaino, gravitaatio ja harmonisen värähdysliikkeen matemaattinen kuvaaminen.

Opiskelumateriaali

Pentti Inkinen, Jukka Tuohi: "Momentti 1, Insinöörifysiikka", Otava.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu oppitunneilla, joilla käsitellään aihepiirin fysikaalisia teorioita, laskuesimerkkejä ja sovelluksia. Lisäksi opiskelijat ratkaisevat laskuharjoitustehtäviä itsenäisesti kotitehtävien muodossa. Opintojakson suoritukseen kuuluu myös laboratoriomittauksia. Mittaukset tehdään 3 opiskelijan pienryhmissä. Mekaniikka 1 ja 2 opintojaksot voidaan korvata suorittamalla kurssi Mekaniikka 4 op.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy tentin (90%), laskuharjoitusaktiivisuuden ja laboratoriotyöskentelyn perusteella (10%).
Opiskelijan tulee ratkaista vähintään 25 % annetuista kotitehtävistä, ja hänen tulee osallistua kaikkiin laboratoriossa tehtäviin mittauksiin.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin