VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 2 > Sähkötekniikan kemia (IST4002)

Sähkötekniikan kemia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST4002
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Rintala, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää jaksollisen järjestelmän ja tuntee aineiden luokittelua erityisesti sähkömagneettisten ominaisuuksien perusteella. Oppilas tuntee palamiseen ja sähkökemiaan liittyviä kemiallisia reaktioita ja ilmiöitä. Oppilas ymmärtää teollisen toiminnan ympäristölle aiheuttaman rasitteen ja sen minimoinnin välttämättömyyden.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 54 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 24 h.

Sisältö

Jaksollinen järjestelmä, sidokset ja kaavat sekä aineiden luokittelu (johteet, puolijohteet, eristeet, hapot ja emäkset, orgaaninen ja epäorgaaninen kemia), kemiallinen reaktio (palaminen, savukaasujen puhdistus, paristot, akut ja korroosio), ympäristön kemiaa (terveydelle vaaralliset aineet ja niiden luokittelu, jätteet ja saasteet sekä kestävä kehitys).

Opiskelumateriaali

Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio: "Tekniikan kemia". Edita.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät ja luennoilla esitettävät demonstraatiot.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyödyntää opintojakson asioita.
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Tentti ja laskuharjoitusaktiivisuus.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin