VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 1 > Vaihtovirtapiirit (IST3002)

Vaihtovirtapiirit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST3002
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2018-2019)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Verkkonen, Vesa
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3I-ST-1N7.1.2019 – 30.4.2019Timo MännistöSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Oppilas tutustuu vaihtosähkötekniikan perusteisiin, induktioilmiöön, vaihtosähköpiireihin ja magneettipiirien laskentaan sekä osaa ratkaista niihin liittyviä perustehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 84 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IST2004 Tasavirtapiirit
IST2003 Sähkö ja magnetismi1

Sisältö

Vaihtojännitteen tuottaminen. Itse- ja keskinäisinduktio, induktanssi, induktanssiin varautunut energia, rautahäviöt, virran ahto, häviötön muuntaja, magneettipiirien laskentaa; sinimuotoisen vaihtosähkön ajan funktio ja hetkellisarvo; tasasuunnattu keskiarvo ja tehollisarvo sinimuotoiselle suureelle; keskiarvo ja tehollisarvo suorakulmaiselle ja kolmioaallolle; keskiarvon ja tehollisarvon määrittäminen yleisesti näytteistä numeerisilla menetelmillä; sinimuotoisen vaihtosähkön kuvaaminen pyörivällä osoittimella ja kiinteällä tehollisarvo-osoittimella; resistanssi, induktanssi ja kapasitanssi vaihtosähköpiirissä, RC-, RL- ja RLC-piirien käyttäytyminen sarja ja rinnankytkennöissä, yksivaiheisen vaihtosähköpiirin ratkaiseminen.

Opiskelumateriaali

Heikki Esala: Teoreettinen sähkötekniikka 1 (luvut 3-4 ja kaavakokoelma). Opintomoniste jaetaan opiskelijoille pdf-muodossa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Vaihtosähköpiireihin liittyvä sähkötekninen teoria ja sen soveltaminen käytäntöön opetellaan esimerkkien kautta luentotunneilla. Tämän jälkeen opiskelijat harjoittelevat itsenäisesti opittujen taitojen soveltamista ratkaisemalla käytännönläheisiä laskuharjoitustehtäviä ja harjoitustöitä. Laskuharjoitustehtävien ja harjoitustöiden oikeat ratkaisumallit käydään läpi laskuharjoitustunneilla.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Tentti ja aktiivisuus laskuharjoitusten sekä harjoitustöiden ratkaisemisessa.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin