VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet (SS00BM85)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SS00BM85
OPS: HYA 2023K / 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023 / 2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001HYA2023K-1Y1.1.2023 – 31.7.2023Miro Koskenranta, Piia Uusi-Kakkuri, Riku Niemistö, Sanna SaikkonenSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3002HYA2024K, HYA2024K-1Y1.1.2024 – 31.5.2024Miro Koskenranta, Sanna SaikkonenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3003HYA2025K-1Y1.1.2025 – 31.5.2025 Suomi 

Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2024-2025

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat

Opiskelija osaa tunnistaa ja hyödyntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tekijöitä osana omaa työtä hyvinvointialueilla, kansallisesti ja globaalisti

Opiskelija osaa tulkita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietopohjaa sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimenpiteitä siihen perustuen.

Opiskelija osaa tunnistaa eri toimijoiden roolit osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Opiskelijan työmäärä

Lukujärjestyksessä osoitetu lähipäivät
Verkko-tehtävät
Ryhmätyö

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Keskeiset teoriat hyvinvoinnista

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lainsäädäntö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietopohja

Oman organisaation rooli ja tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Aluevaikuttavuus

Hyvinvointialueiden rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kansainvälisyys

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen globaalista näkökulmasta

Opiskelumateriaali

Opettajien osoittama ajankohtainen kirjallisuus ja tutkittu tieto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu; lähipäivät ja tehtävät.

Arviointikriteerit

Taso 5
Opiskelija osaa
-syvällisesti soveltaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lainsäädännöllistä, tutkimuksellista ja hyvinvointi-indikaattoreihin perustuvaa perustaa oman organisaation toimintaan

-kattavasti liittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laajempaan sosiaali- ja terveydenhuollon muutokseen ja kykenee tunnistamaan kehittämiskohteita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta

-teoriaan pohjautuen kattavasti reflektoida omaa asiantuntijan rooliaan hyvinvoinnin terveyden edistämisessä sekä organisaation nykytilaa ja sen kehittämiskohteita

Taso 3
Opiskelija osaa

-yhdistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lainsäädännöllistä, tutkimuksellista ja hyvinvointi-indikaattoreihin perustuvaa perustaa oman organisaation toimintaan

-liittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laajempaan sosiaali- ja terveydenhuollon muutokseen ja kykenee tunnistamaan kehittämiskohteita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta

-teoriaan pohjautuen reflektoida omaa asiantuntijan rooliaan hyvinvoinnin terveyden edistämisessä sekä organisaation nykytilaa ja sen kehittämiskohteita

- Taso 1
Opiskelija osaa
yhdistää osin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lainsäädännöllistä, tutkimuksellista ja hyvinvointi-indikaattoreihin perustuvaa perustaa oman organisaation toimintaan

-rajatusti liittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laajempaan sosiaali- ja terveydenhuollon muutokseen ja tuntee keskeisemmät yleisesti tunnistetut kehittämiskohteet

-nimetä terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijuuden rooliin kuuluvia näkökulmia omassa työssään

Arviointimenetelmät

Verkkotehtävät, ryhmätehtävä,


Takaisin