VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Hoitotyön harjoittelu lasten hoitotyön ja avoterveydenhuollon toimintaympäristöissä (SH00BD10) > 2023-2024

Hoitotyön harjoittelu lasten hoitotyön ja avoterveydenhuollon toimintaympäristöissä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD10
OPS: SH 2021 / TH 2021
Taso: Sairaanhoitaja (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 7 op
Vastuuopettaja: Honkaniemi, Teija
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TH2021-3A27.10.2023 – 31.7.2024Teija HonkaniemiSuomi1.12.2023 – 10.1.2024
3002SH2021-23CK12.1.2024 – 31.5.2024Teija HonkaniemiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3003SH2021-23DK12.1.2024 – 31.5.2024Teija HonkaniemiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3004SH2021-3A13.4.2023 – 9.3.2024Teija HonkaniemiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3005SH2021-3B1.8.2023 – 9.3.2024Teija HonkaniemiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3006SH2021-3C1.8.2023 – 9.3.2024Taina Huusko, Teija HonkaniemiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opintojakson nimi ja laajuus: Hoitotyön harjoittelu lasten hoitotyön ja avoterveydenhuollon toimintaympäristöissä 7 op
Vastuuopettaja: Honkaniemi
Opiskelijan työmäärä: 7op, josta harjoittelua potilastyössä 5 viikkoa ja 200h
Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija saa valmiudet perheen kasvun tukemiseen ja osallistuu hoitotyöhön moniammatillisessa työryhmässä sekä perhekeskeiseen yksilölliseen ohjaukseen. Opiskelija saa valmiudet lasten ja nuorten hoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Opiskelija osaa ohjata lapsia, nuoria ja heidän perheitään terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija saa valmiudet perheen kasvun tukemiseen ja osallistuu hoitotyöhön ja perhekeskeiseen yksilölliseen ohjaukseen. Opiskelija osallistuu hoitotyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.
Harjoittelupaikat:
Perusterveyden- sekä sosiaalihuollon toimintayksiköt ja erikoissairaanhoito, yksityiset terveys- ja sosiaalialan toimintayksiköt.
Opetusmuoto/opetusmenetelmät:
Ohjattu harjoittelu

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 7op, josta harjoittelua potilastyössä 5 viikkoa ja 200h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opsin ohjeiden mukaan:
Työ- ja asiakas/potilasturvallisuus suoritettuna
Kliininen hoitotyön opinnot suoritettuna,
Lääkehoidon perusosaaminen suoritettu 4op, Lääkehoito-osaamisen syventäminen suoritettu 4op,
Kaikki 1-2 vuoden harjoittelut suoritettuna (vuorovaikutusosaamisen harjoittelu (4op), hoitotyöhön perehtyminen erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä (10op), hoitotyön harjoittelu mielenterveys- ja päihdehoitotyön toimintaympäristöissä (10op),hoitotyön harjoittelu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaympäristöissä I (10op).
Harjoittelujaksoon liittyvät teoriat ja laboraatiot suoritettuna.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu käytännön harjoittelu 7 op (5 viikkoa).
Oppimispäiväkirja.

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus:
Opiskelija
- ymmärtää ja osaa soveltaa hoitotyön eettisiä periaatteita toiminnassaan
- osaa toimia joustavasti moniammatillisessa työryhmässä
- on motivoitunut hoitotyöhön
- osaa tehdä ohjatusti itsenäisiä päätöksiä potilaan hoitotyössä
- dokumentoi hoitotyötä potilasasiakirjojen ja potilastietojen edellyttämän tietosuojan ja -turvan mukaisesti
- osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja seurata sekä ennakoida lääkehoidon vaikutuksia
-osaa arvioida asiakkaan/potilaan terveyttä ja toimintakykyä ja tarkkailla niissä tapahtuvia muutoksia
- osaa tukea ja ohjata potilaita ja heidän läheisiään
-toimii asiakas/potilaslähtöisessä hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- itsearviointi realistista, tunnistaa kehittymistarpeensa ja kykenee ottamaan vastaan palautetta
- osaa keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet, käyttää niissä tarvittavia välineitä ja laitteita turvallisesti

Hylätty suoritus:
Opiskelija
- ei noudata salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
- ei noudata sovittuja sääntöjä ja ohjeita
- ei kykene toimimaan moniammatillisissa ryhmissä
- oman alan tietoperusta on puutteellinen, sen soveltamisessa on virheitä, opiskelija ei kykene itsenäiseen päätöksentekoon hoitotyössä toistuvien ratkaisujen yhteydessä
- harjoittelu on suunnittelematonta, harjoittelun tavoitteet ja itsearviointi ovat puutteellisia
- ei tunnista osaamistaan ja kehittämiskohteitaan, ei kykene toimimaan itseohjautuvasti harjoittelujakson loppupuolella
- ei kykene ohjattunakaan toteuttamaan potilaiden yksilöllistä hoitotyötä
- ei kykene arvioimaan hoitamiensa potilaiden peruselintoimintojen tilaa ja niistä tiedottamista
- dokumentointi puutteellista
- ei esitä lääkehoitopassiaan tai sen merkinnät ovat epäselvät ja puutteelliset
- lääkehoidon toteuttamisessa on useita virheitä, ei hallitse lääkelaskentaa ja ei tunne työyksikössä tavallisimmin käytettyjä lääkkeitä
- ei kykene arvioimaan potilaan ja omaisten ohjaustarpeita
- ei osaa keskeisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä eikä hallitse niissä tarvittavien laitteiden ja välineiden turvallista käyttöä

Arviointimenetelmät

Käytännön harjoittelun ja oppimispäiväkirjan hyväksytty suoritus

Harjoittelu

Harjoittelu suoritetaan äitiysneuvoloissa, vierihoito-osastoilla ja yhdistetyllä prenataali-gynekologisella osastoilla.
Lasten ja nuorten harjoittelu tapahtuu päiväkodeissa, erityiskouluissa, lasten kehitysvammayksiköissä sekä erilaisilla lasten osastoilla, lasten/äitiysneuvoloissa, koulu/opiskeluterveydenhuollossa sekä lasten poliklinikoilla. Sekä lääkärin ja hoitajan vastaanotolla jossa asiakaskuntaan kuuluu lasten, nuorten, perheiden, naisen hoitotyötä.


Takaisin