VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Hoitotyön harjoittelu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaympäristössä II (SH00BD09) > 2023-2024

Hoitotyön harjoittelu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaympäristössä II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD09
OPS: SH 2021 / 2021K / 2021VK
TH 2021
Taso: Sairaanhoitaja (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024 / 2024)
Lukukausi: Syksy / Kevät
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Koskimäki, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TH2021-3A14.12.2023 – 31.3.2024Miia JoensuuSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3002SH2021V-23K2.3.2024 – 31.5.2024Johanna LatvalaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3003SH2021-3A8.1.2024 – 31.5.2024Johanna LatvalaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3004SH2021-3B8.1.2024 – 31.5.2024Johanna LatvalaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3005SH2021-3C8.1.2024 – 31.5.2024Riikka LehesvuoSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija soveltaa terveyden edistämistä hoitotyössä asiakas/potilaslähtöisesti. Opiskelija suunnittelee potilaan hoitotyötä ja soveltaa vaikuttavia hoitotyön menetelmiä.
Opiskelija arvioi kriittisesti omaa ja työyhteisön toimintaa muun muassa eettisestä näkökulmasta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja edistää potilasturvallisuutta hoitotyössä.


Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 270h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opsin mukaan:
Työ- ja asiakas/potilasturvallisuus suoritettuna
Kliininen hoitotyön opinnot sekä suoritettuna,
Lääkehoidon perusosaaminen suoritettu, Lääkehoito-osaamisen syventäminen suoritettu,
Kaikki 1-2 vuoden harjoittelut suoritettuna (vuorovaikutusosaamisen harjoittelu (4op), hoitotyöhön perehtyminen erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä (10op), hoitotyön harjoittelu mielenterveys- ja päihdehoitotyön toimintaympäristöissä (10op),hoitotyön harjoittelu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaympäristöissä I (10op),
harjoitteluun liittyvät teoriat ja laboraatiot suoritettuna

Sisältö

Opintojakson sisältö:
Hoitotyön harjoittelu 7vk

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus:
Opiskelija
- ymmärtää ja osaa soveltaa hoitotyön eettisiä periaatteita toiminnassaan
- osaa toimia joustavasti moniammatillisessa työryhmässä
- on motivoitunut hoitotyöhön
- osaa tehdä ohjatusti itsenäisiä päätöksiä potilaan hoitotyössä
- dokumentoi hoitotyötä potilasasiakirjojen ja potilastietojen edellyttämän tietosuojan ja -turvan mukaisesti
- osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja seurata sekä ennakoida lääkehoidon vaikutuksia
-osaa arvioida asiakkaan/potilaan terveyttä ja toimintakykyä ja tarkkailla niissä tapahtuvia muutoksia
- osaa tukea ja ohjata potilaita ja heidän läheisiään
-toimii asiakas/potilaslähtöisessä hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- itsearviointi realistista, tunnistaa kehittymistarpeensa ja kykenee ottamaan vastaan palautetta
- osaa keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet, käyttää niissä tarvittavia välineitä ja laitteita turvallisesti

Hylätty suoritus:
Opiskelija
- ei noudata salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
- ei noudata sovittuja sääntöjä ja ohjeita
- ei kykene toimimaan moniammatillisissa ryhmissä
- oman alan tietoperusta on puutteellinen, sen soveltamisessa on virheitä, opiskelija ei kykene itsenäiseen päätöksentekoon hoitotyössä toistuvien ratkaisujen yhteydessä
- harjoittelu on suunnittelematonta, harjoittelun tavoitteet ja itsearviointi ovat puutteellisia
- ei tunnista osaamistaan ja kehittämiskohteitaan, ei kykene toimimaan itseohjautuvasti harjoittelujakson loppupuolella
- ei kykene ohjattunakaan toteuttamaan potilaiden yksilöllistä hoitotyötä
- ei kykene arvioimaan hoitamiensa potilaiden peruselintoimintojen tilaa ja niistä tiedottamista
- dokumentointi puutteellista
- ei esitä lääkehoitopassiaan tai sen merkinnät ovat epäselvät ja puutteelliset
- lääkehoidon toteuttamisessa on useita virheitä, ei hallitse lääkelaskentaa ja ei tunne työyksikössä tavallisimmin käytettyjä lääkkeitä
- ei kykene arvioimaan potilaan ja omaisten ohjaustarpeita
- ei osaa keskeisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä eikä hallitse niissä tarvittavien laitteiden ja välineiden turvallista käyttöä

Arviointimenetelmät

Hyväksytty käytännön harjoittelu

Harjoittelu

Harjoittelupaikat:
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä kolmannen sektorin yksiköt


Takaisin