VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Palliatiivinen hoitotyö (SH00BC46) > 2023-2024

Palliatiivinen hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC46
OPS: SH 2021 / TH 2021
Taso: Sairaanhoitaja (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Välimaa, Virpi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TH2021-3A19.2.2024 – 31.5.2024Anu Ylikahri, Miia JoensuuSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3002SH2021-3A1.8.2023 – 31.12.2023Virpi VälimaaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3003SH2021-3B1.8.2023 – 31.12.2023Virpi VälimaaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3004SH2021-3C8.1.2024 – 31.5.2024Anu Ylikahri, Virpi VälimaaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

TAVOITTEET:

Opiskelija osaa
- tunnistaa palliatiivisen hoitotyön ja saattohoitotyön keskeiset käsitteet, arvot ja periaatteet
- tunnistaa palliatiivisen tai saattohoidon tarpeen
- tietää palliatiivisen ja saattohoitopotilaan keskeiset palveluketjut ja hoidon tasot
- kohdata parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheiset
- toimia sairaanhoitajana palliatiivisessa hoitotyössä ja saattohoidossa
- tehdä loppuvaiheen hoitosuunnitelman yhteistyössä potilaan ja hänen läheistensä, hoitavan lääkärin sekä muun moniammatillisen tiimin kanssa sekä laatia hoitotahdon
- tunnistaa palliatiivisen hoitotyön ja saattohoitotyön juridiset lähtökohdat
- toteuttaa oirehoitoa ja inhimillistä palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitoa (kipu, kärsimys, hengitystieoireet, maha-suolikananvan oireet, suun oireet, kuivuminen, kuihtuminen ja anorexia, poikkeava uupumus, kutina ja muut iho-oireet, hikoilu, delirium, ahdistus ja masennus)
- kohdata ja hoitaa kuolevaa potilasta sekä tukea heidän läheisiään kuoleman lähestyessä ja sen jälkeen
- tuntea ja ennakoida sairauden aiheuttamat kommunikoinnin muutokset
- eksistentiaalisen ja psykososiaalisen tukemisen
- tunnistaa lähestyvän kuoleman merkit
- tunnistaa henkisen tuen tarpeen ja järjestää tarvittaessa asiantuntija-apuaOpiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 24 h
- mistä itsenäistä opiskelua 57 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Hoitotyön kliininen perusosaaminen
Sisätautien hoitotyö
Lääkehoidon perusosaaminen

Sisältö

-Palliatiivisen ja saattohoitotyön keskeiset käsitteet, arvot ja periaatteet
-Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan keskeiset palveluketjut ja hoidon tasot
-Kuolevan ja hänen läheistensä kohtaaminen kuoleman lähestyessä ja sen jälkeen
-Elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma ja hoitotahto
-Kuolevan potilaan oirehoito
-Kuolevan potilaan eksistentiaalinen, psykososiaalinen ja hengellinen tukeminen
-Lähestyvän kuoleman merkit
-Mitä potilaan kuoleman jälkeen?

Opiskelumateriaali

Oheislukemisto:

Hotus, Hoitotyön tutkimussäätiö. Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan läheisten kohtaaminen ja tukeminen. Hotus-hoitosuositus. https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2023/09/pall-suositus.pdf

Hänninen, J., Vainio, A., Antikainen, R., Ripatti, T., Schmidt, H. & Saarto, T. 2018. Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt. Duodecim.

Saarto,T., Hänninen, J., Vainio, A. & Antikainen, R. 2016. Palliatiivinen hoito. (toim.) Duodecim.

Saarto, T., Lyytikäinen, M., Ahtiluoto, S., Junttila, K., Lehto, J., Finne-Soveri, H., Hammar, T. & Forssius, P. 2022. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kansallinen laatusuositus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-824-8

Opettajan osoittamat tieteelliset artikkelit.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, verkkotehtävät, ryhmätehtävät, simulaatio

Arviointikriteerit

Taso 5:
Opiskelija tuntee palliatiivisen hoidon tasot ja palveluketjut. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa palliatiivista hoitotyötä yksilöllisesti, ammatillisesti ja teoriatietoa soveltaen, laatia potilaan tarpeet huomioivan hoitosuunnitelman sekä kohdata potilaan omaiset, tukea ja ohjata heitä moniammatillisen ryhmän jäsenenä .
Taso 3:
Opiskelija tuntee palliatiivisen hoidon tasot ja palveluketjut. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa palliatiivista hoitotyötä erityistarpeet huomioiden, laatia potilaan tarpeiden mukaisen hoitosuunnitelman sekä kohdata, tukea ja ohjata potilaan omaisia.
Taso 5:
Opiskelija tuntee palliatiivisen hoidon tasot ja palveluketjut. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa palliatiivista hoitotyötä, laatia potilaan tarpeita huomioivan hoitosuunnitelman sekä tukea potilaan omaisia.

Arviointimenetelmät

Tentti, numeerinen arviointi 0-5
Saattohoito/Oppiportti suorittaminen, arviointi hyväksytty / hylätty
Ryhmätehtävä, arviointi hyväksytty / hylätty


Takaisin