VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Hoitotiede, hoitotyön etiikka ja näyttöön perustuva toiminta (SH00BC36) > 2023-2024

Hoitotiede, hoitotyön etiikka ja näyttöön perustuva toiminta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC36
OPS: SH 2022K / 2023 / 2023K
TH 2023
Taso: Sairaanhoitaja (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023 / 2023-2024 / 2024)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Välimaa, Virpi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3010TH2023-1A8.1.2024 – 31.5.2024Riikka Lehesvuo, Anna TuovinenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3011SH2023-1A8.1.2024 – 31.5.2024Riikka LehesvuoSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3012SH2023-1B8.1.2024 – 31.5.2024Riitta KoskimäkiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3013SH2022-12CK1.8.2023 – 31.12.2023Riikka LehesvuoSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3014SH2022-12DK1.8.2023 – 31.12.2023Riikka LehesvuoSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

• Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä osaa arvioida niiden
toteutumista päivittäisessä työskentelyssä erilaisissa hoitotyön ympäristöissä
• Osaa työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti
• Kasvaa sairaanhoitajan ammatti-identiteettiin ja sitoutuu palveluammatin periaatteisiin
• Kasvaa työskentelemään hoitotyössä asiantuntijan roolissa
• Vastaa hoitotyössä toimintansa seurauksista
• Ymmärtää yksityisen ja ammatillisen viestinnän rajan sosiaalisessa mediassa
• Havaitsee ja puuttuu epäammatilliseen työskentelyyn

• Ymmärtää hoitotieteen merkityksen näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä
• Ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen hoitotyössä
• Osaa käyttää yleisimpiä terveystieteellisiä tietokantoja hakiessaan parasta saatavilla olevaa ajantasaista tietoa
asiakkaan/potilaan hoidosta ja terveyden edistämisestä
• Osaa arvioida tieteellisiä julkaisuja
• Osaa lukea tieteellisiä julkaisuja ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa moniammatillisissa
päätöksentekotilanteissa
• Osaa laatia perustellun kirjallisuuskatsauksen

Opiskelijan työmäärä

108 h, josta 36 h lähiopetusta ja 72 h itsenäistä työskentelyä

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaadita

Sisältö

Hoitotyön etiikka
• Hoitotyön etiikan perusta
• Etiikan teoriaa
• Eettiset ohjeet osana ammatillista etiikkaa
• Potilasta ja hoitotyötä koskevat eettiset lähtökohdat
• Eettinen ongelmanratkaisu ja ongelma-alueet hoitotyössä
• Eettisesti erilaiset hoitokäytännöt
• Terveydenhoitoa ohjaava ajankohtainen lainsäädäntö
• Sairaanhoitajan ammatti ja sen erityispiirteet
• Informaatio- ja kommunikaatioteknologia ja eettiset kysymykset
• Hoitotyön etiikan tulevaisuus

Hoitotiede
• Peruslähtökohdat hoitotieteellisessä tutkimuksessa

Näyttöön perustuva toiminta
• Käsitteen määrittely
• Merkitys hoitotyössä
• Toiminnan vahvistaminen
• Parhaan näytön etsintä (näytön asteet, näytön lajit, näytön lähteet)
• Tiedonhaun prosessi (Medic, Cinahl, PubMed, muut lähteet)
• Näytön arviointi
• Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Opiskelumateriaali

• Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H., Leino-Kilpi, H., Lindström, U., Paavilainen, E., Pietilä, A-M., Salanterä, S.,
Vehviläinen- Julkunen, K. & Åstedt-Kurki, P. 2020. Hoitotiede. Helsinki. Sanoma Pro Oy.

• Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Etiikka hoitotyössä. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

• Elomaa, L. & Mikkola, H. 2008. Näytön jäljillä – tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä. Turun ammattikorkeakoulu
2008.

• Sarajärvi, A., Mattila, L-R. & Rekola, L. 2011. Näyttöön perustuva toiminta – avain hoitotyön kehittymiseen. Helsinki.
WSOYpro Oy.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

• Luennot
• Ryhmätyöskentely
• Tiedonhakuharjoitukset
• Tieteellisen artikkelin lukeminen ja arviointi

Arviointikriteerit

Taso 5
Opiskelija
- yhdistää hoitotyön arvopohjan, eettiset periaatteet ja keskeiset etiikan käsitteet hoitotyön käytäntöön.
- toimii hoitotyössä ammatillisen lainsäädännön ja eettisten ohjeiden mukaisesti.
- kunnioittaa ihmisoikeuksia.
- osaa analysoida eettisiä ongelmatilanteita yksilöllisesti.
- osaa etsiä ja käyttää useita ajankohtaisia lähteitä käyttäen erilaisia vaativia hakutekniikoita.
- osaa käyttää lähdeviitteitä virheettömästi ja laatia oikeaoppisen lähdeluettelon virheettömästi.
- osaa etsiä tieteellisistä lähteistä ajankohtaisen tiedon ja arvioida lähteitä kriittisesti.

Taso 3
Opiskelija
- yhdistää hoitotyön arvopohjan, eettiset periaatteet ja keskeiset etiikan käsitteet hoitotyön käytäntöön.
- toimii hoitotyössä ammatillisen lainsäädännön ja eettisten ohjeiden mukaisesti.
- kunnioittaa ihmisoikeuksia.
- osaa analysoida eettisiä ongelmatilanteita yksilöllisesti.
- osaa etsiä ja käyttää ajankohtaisia lähteitä käyttäen erilaisia hakutekniikoita.
- osaa käyttää lähdeviitteitä ja laatia lähdeluettelon.
- osaa etsiä tieteellisistä lähteistä ajankohtaisen tiedon.

Taso 1
Opiskelija
- yhdistää hoitotyön arvopohjan, eettiset periaatteet ja keskeiset etiikan käsitteet hoitotyön käytäntöön.
- toimii hoitotyössä ammatillisen lainsäädännön ja eettisten ohjeiden mukaisesti.
- kunnioittaa ihmisoikeuksia.
- omaa valmiudet keskustella eettisistä ongelmatilanteista yksilöllisesti.
- osaa etsiä ja käyttää lähdemateriaaleja.
- osaa käyttää lähdeviitteitä.
- osaa lukea tieteellisiä lähteitä.

Arviointimenetelmät

Tentti / tehtävät


Takaisin