VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Terveysosaaminen vastaanottotyössä (SH00BC33) > 2023-2024

Terveysosaaminen vastaanottotyössä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC33
OPS: SH 2021 / 2021K / 2021VK
TH 2021
Taso: Sairaanhoitaja (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024 / 2024)
Lukukausi: Syksy / Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Leppänen, Helena / Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TH2021-3A1.8.2023 – 31.12.2023Päivi Karppi, Sanna SaikkonenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3002SH2021V-23K1.8.2023 – 1.11.2023Anne Puska, Päivi Karppi, Sanna SaikkonenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3003SH2021-3B8.1.2024 – 31.5.2024Jenni Lehtinen, Jenni LehtinenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3004SH2021-3A8.1.2024 – 31.5.2024Jenni Lehtinen, Jenni LehtinenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3005SH2021-3C8.1.2024 – 31.5.2024Anne Puska, Jenni LehtinenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3006SH2021-23CK, SH2021-23DK23.10.2023 – 31.12.2023Päivi Karppi, Sanna SaikkonenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-tunnistaa olemassa olevia ja uusia terveysuhkia yksilö-, yhteisö- ja ympäristötasolla sekä osaa tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä
- osaa tunnistaa asiakkaidensa/potilaidensa terveydellisiä riskitekijöitä vastaanotolla ja puhelimitse ja osaa kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville
- osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja yhteisöille asiakkaiden/potilaiden kanssa ja moniammatillisessa yhteistyössä
- osaa rokotukset ja rokottamisen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 107 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 44 h, joista harjoitustunteja 14 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 63 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

- näyttöön perustuva asiakkaiden/potilaiden terveyden ja toimintakyvyn ohjaus ja edistäminen puhelinneuvonnassa ja vastaanottotilanteessa
- terveellisiin elämäntapoihin ja itsehoitoon kannustaminen tukemalla ennaltaehkäisevää toimintaa ja sitoutumista hoitoon
- yhteisön terveyden kehittäminen
- yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta ja rokotukset
- terveyden edistämisen haasteiden ennakointi, seuranta ja arviointi
-hoitajan vastaanottotyössä keskeisten sairauksien tunnistaminen, hoito ja seuranta

Opiskelumateriaali

-Pietilä, AM. (toim.) 2012. Terveyden edistäminen. Sanoma Pro Oy.
-Mustajoki P. 2019. Liikunta ja painonhallinta. Lääkärikirja Duodecim. Saatavana: https://www.koulunterveyskirjasto.fi/aihe/ensiapu/ensiapuopas/dlk01005
-Routasalo P, Airaksinen M, Mäntyranta T & Pitkälä K. 2009. Potilaan omahoidon tukeminen. Duodecim 125:2351–9. Saatavana: https://tulppakuntoutus.fi/pluginfile.php/846/mod_page/content/28/Potilaan%20omahoidon%20tukeminen
-THL: Asiakkaiden osallistumisen toimintamalli. Saatavana: https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/asiakkaat-ja-osallisuus/asiakkaiden-osallistumisen-toimintamalli
-THL: Infektiotaudit ja rokotukset. Saatavana: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset
-THL: Hyvinvointi ja terveyserot. Seuranta ja vaikuttavuus. Saatavana. https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/seuranta-ja-vaikuttavuus
Soveltuvat Käypä hoito -suositukset, www.kaypahoito.fi

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut ja ryhmätyöt 30 h; harjoitustunnit 14 h.

Arviointikriteerit

Arvosana 5:
Opiskelija
- ymmärtää eri toimijoiden merkityksen terveyden edistämiseksi
- osaa edistää asiakkaan/potilaan terveyttä huomioiden erilaiset taustat
- osaa keskeiset terveystarkastukseen ja vastaanottoon liittyvät toimenpiteet
- toimii työssä ja yhteisössä huomioiden terveyden ja turvallisuuden.
-osaa rokottaa ja antaa rokottamiseen liittyvää ohjeistusta ja neuvoja

Arvosana 3:
Opiskelija
- tietää eri toimijoita terveyden edistämisessä.
- osaa huomioida asiakkaan/potilaan terveyttä huomioiden erilaiset taustat.
- selviytyy keskeisistä terveystarkastukseen ja vastaanottoon liittyvistä toimenpiteistä.
- toimii työssä ja yhteisöissä huomioiden terveyden ja turvallisuuden.
-osaa rokottaa

Arvosana 1:
Opiskelija osaa
- huomioida ohjatusti asiakkaan erilaiset taustat ja niiden
vaikutuksen terveyden edistämiseen.
- toimia vastuullisesti suorittaessaan eri ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville henkilöille keskeisiä terveystarkastukseen liittyviä toimenpiteitä, mutta toiminta kokeilevaa ja hapuilevaa.
- Toimia työympäristössä vaarantamatta itsensä ja muiden turvallisuutta.
-Osaa rokottaa tuetusti

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe. Arviointi (0-5)
Opintojakson palautteen antaminen Spark-ohjelmalla


Takaisin