VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Lasten ja nuorten terveys ja hoitotyö (SH00BC32) > 2023-2024

Lasten ja nuorten terveys ja hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC32
OPS: SH 2021 / 2021K / 2021VK
TH 2021
Taso: Sairaanhoitaja (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024 / 2024)
Lukukausi: Syksy / Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Honkaniemi, Teija
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SH2021-2A1.4.2023 – 20.9.2023Teija HonkaniemiSuomi26.1.2023 – 3.4.2023
3002TH2021-3A25.9.2023 – 31.12.2023Teija HonkaniemiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3003SH2021V-23K1.1.2024 – 28.4.2024Teija HonkaniemiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3004SH2021-23CK, SH2021-23DK1.1.2024 – 28.4.2024Teija HonkaniemiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3005SH2021-23DK1.1.2024 – 28.4.2024Teija HonkaniemiSuomi 
3006SH2021-3B1.8.2023 – 15.12.2023Teija HonkaniemiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3007SH2021-3C1.8.2023 – 22.10.2023Taina HuuskoSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opintojakson nimi ja laajuus: Lasten ja nuoren terveys ja hoitotyö 4op
Vastuuopettaja: Honkaniemi Teija
Opiskelija työmäärä: 108h

Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa lapsen ja nuoren terveys- ja sairausmuutoksia sekä näiden vaikutuksen koko perheen hyvinvointiin. Opiskelija ymmärtää lasten ja nuorten sairauksien erityispiirteet. Opiskelija hallitsee lasten ja nuorten hoitotyön periaatteet sekä ymmärtää perhekeskeisen ohjauksen ja neuvonnan merkityksen. Opiskelija tuntee yleisimmät tutkimus-ja hoitotoimenpiteet lasten ja nuorten hoitotyössä. Opiskelija hallitsee lasten ja nuorten lääkehoidon erityispiirteet sekä lääkelaskennan.
Opiskelija tunnistaa lasten ja nuorten yleisimmät sairaudet ja niiden syyt.
Opiskelija osaa hyödyntää ajantasaista, näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Opiskelija osaa ohjatusti arvioida hoidon tarpeen, suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasten hoitotyötä näyttöön perustuvaa tietoa käyttäen

Opiskelijan työmäärä

Opiskelija työmäärä: 108h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Työ- ja asiakas/potilasturvallisuus,Kliininen hoitotyö sekä Perheen hoitotyö ja terveyden edistäminen

Sisältö

Sisältö:
-Lasten ja nuorten hoitotyön tietoperusta ja menetelmät
- lasten ja nuoren hoitotyön periaatteet
- lasta ja nuorta koskevat oikeudet
- lapsenja nuoren kasvu, kehitys
- vanhemmuuden tukeminen, perhekeskeisyys
- tavallisimmat lastentaudit
- lapsen ja nuoren sairauden vaikutus lapseen ja perheeseen
- vuorovaikutus, ohjaus ja leikki lapsen/perheen kanssa hoitotyön eri tilanteissa
- sairaan lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö ja lasten tavallisimmat sairaudet
- erityistä tukea tarvitsevan lapsen hoitotyön perusteet
- tavallisimmat sairaan lapsen tutkimukset ja hoitotoimenpiteet sekä niihin liittyvä ohjaus
- lasten lääke- ja nestehoidon perusteet ja eri-ikäisen lapsen kivun hoidon perusteet
- kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen
- Ohjatut lasten hoitotoimenpiteiden harjoitukset 15h +15h. (aiheet liitteessä)

Kansainvälisyys

harjoittelu mahdollisuus opintojakson jälkeen kansainvälisillä kentillä.

Opiskelumateriaali

Oppimateriaali: Storvik- Sydänmaa S, Tervajärvi L & Hammar AM. 2019. Lasten ja nuorten hoitotyö. Pro sanoma Oy. Lisäksi opettajan esittämät muut materiaalit

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opetusmuoto/opetusmenetelmät:
Luennot ja ohjatut harjoitukset, simulaatiot sekä verkkotuettu opetus

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit
Taso 1
Opiskelija
- tunnistaa lasten- ja nuorten hoitotyön sekä lastentautien näyttöön perustuvaa tietoa sekä alan erityispiirteet ja hoitotyön prosessin
- tunnistaa eri-ikäisen lapsen kasvun, kehityksen ja hoidon pääpiirteet sekä perheen tukemismuodot
- suoriutuu virheettömästi lääkelaskuista ja tietää lasten lääke- ja nestehoidon perusteet
- tuntee lapsen voinnin muutokset tavallisimmissa lasten sairauksissa ja lapsen sairastumisen merkityksen perheen arkeen
- tunnistaa ohjauksen tärkeäksi lasten ja nuorten hoitotyön toimintatavaksi
- tunnistaa leikin tärkeäksi lasten hoitotyön toimintatavaksi
- tunnistaa eettisten periaatteiden merkityksen lapsen ja perheen hoitotyössä
- tunnistaa omat vuorovaikutustaitonsa lasten ja nuorten hoitotyössä ja oppimisympäristössä.
Taso 3
Opiskelija
- tietää lasten ja nuorten hoitotyön erityispiirteet ja osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyön hoitoprosessiin
- osaa arvioida eri-ikäisen lapsen kasvun, kehityksen ja hoidon pääpiirteet sekä perheen tukemistarpeita
- suoriutuu virheettömästi lääkelaskuista ja hallitsee lasten lääke- ja nestehoidon perusteet
- tunnistaa lapsen voinnin muutokset tavallisimmissa lasten sairauksissa ja osaa kuvata erilaisia auttamis- ja tarkkailumenetelmiä ja perustella valintansa
- ymmärtää lapsen sairastumisen merkityksen perheen arkeen
- osaa soveltaa eettisiä periaatteita lapsen ja perheen hoitotyössä
- ymmärtää ohjauksen merkityksen ja osaa ohjata lasten ja nuorten hoitotyössä
- ymmärtää leikin käytön merkityksen eri-ikäisten lasten hoitotyössä
- osaa toimia yhteistyössä vastuullisesti ja rakentavasti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan lasten ja nuorten hoitotyössä ja oppimisympäristössä.
Taso 5
Opiskelija
- osaa hyödyntää laaja-alaisesti lasten ja nuorten hoitotyön sekä lastentautien tietoperustaa
- analysoi näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä ja osaa soveltaa hoitotyön prosessia yksilö- ja perhekeskeisesti
- ymmärtää lapsen voinnin muutokset tavallisimmissa lasten sairauksissa ja osaa etsiä ja perustella erilaisia hoitotyön toimintatapoja
- suoriutuu virheettömästi lääkelaskuista ja hallitsee lasten lääke- ja nestehoidon perusteet
- osaa soveltaa luovasti hoitotyön eettisiä periaatteita lasten ja nuorten hoitotyössä
- osaa ohjata asiakaslähtöisesti lasten ja nuorten hoitotyössä
- ymmärtää leikin käytön merkityksen eri-ikäisten lasten hoitotyössä ja pystyy soveltamaan tietoa
- osaa toimia yhteistyössä vastuullisesti ja rakentavasti ja kehittää sekä omia että ryhmän vuorovaikutustaitoja lasten ja nuorten hoitotyössä ja oppimisympäristössä

Arviointimenetelmät

Tentti ja numeerinen arviointi 0-5.
Pakollinen (100%) läsnäolo harjoitustunneilla


Takaisin