VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Lääkehoidon perusosaaminen (SH00BC29) > 2023-2024

Lääkehoidon perusosaaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC29
OPS: SH 2022K / 2023 / 2023K / 2023VK
TH 2023
Taso: Sairaanhoitaja (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023 / 2023-2024 / 2024)
Lukukausi: Kevät / Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Autio, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3012TH2023-1A1.8.2023 – 31.12.2023Päivi AutioSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3013SH2023-1A1.8.2023 – 31.12.2023Taina HuuskoSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3014SH2023-1B1.8.2023 – 31.12.2023Johanna LatvalaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3015SH2023-1CK1.1.2024 – 28.4.2024Taina HuuskoSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3017SH2023V-1K1.1.2024 – 31.5.2024Johanna LatvalaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee lääkehoitoa ohjaavat säädökset ja normit sekä sairaanhoitajan lääkehoidon osaamisvaatimukset. Opiskelija tuntee lääkehoidon peruskäsitteet, lääkemuodot ja lääkkeiden antotavat. Opiskelija tietää lääkkeiden vaiheista ja vaikutuksista elimistössä sekä hallitsee näyttöön perustuvan lääketiedon haun menetelmät. Opiskelija hallitsee lääkelaskujen ratkaisemiseen tarvittavat matemaattiset perusasiat. Opiskelija toteuttaa potilaan lääkehoitoprosessin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108
- ohjattua opiskelua 57 h
- itsenäistä opiskelua 51 h
Oman oppimisen arviointi 1 h ja 13 h kliinisiä harjoituksia sisältyvät lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Lääkehoitoa koskeva sääntely ja potilaan oikeudet lääkehoidossa. Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja lääkemuodot sekä antotavat. Lääkeaineiden imeytyminen, jakautuminen ja eliminoituminen elimistössä. Lääkeaineiden keskeiset vaikutusmekanismit elimistössä. Lääkehoidon seuranta ja dokumentointi. Lääkkeiden annostelu luonnollista tietä ja injektioina. Lääkkeiden tilaaminen, säilyttäminen ja hävittäminen. Lääkemääräysten toteuttaminen ja lääkehoitoon liittyvän näyttöön perustuvan tiedon hankinta. Lääkkeiden annostuslaskut. Lääkehoidon toteuttamisen harjoitukset: tablettilääkkeiden jakaminen, s.c, i.m. ja i.d. injektioiden antaminen ja potilaan ohjaus.

Opiskelumateriaali

Saano S., Taam-Ukkonen M. 2021. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, verkkotuettu opetus, kliiniset harjoitukset, oppimistehtävät.

Arviointikriteerit

Taso 5
Opiskelija osaa
-laskea lääkelaskut virheettömästi.
-kuvailla ja arvioida lääkehoitoa ohjaavien säädösten ja normien toteutumista sekä esittää kehittämisehdotuksia.
-kuvailla keskeiset lääkehoidon käsitteet ja toteuttamistavat sekä arvioida niitä potilaskohtaisesti sekä hakea systemaattisesti tietoa lääketietokannoista.
-toteuttaa potilaan lääkemääräyksen ja arvioida omaa toimintaansa sekä esittää kehittämistoimenpiteitä

Taso 3
Opiskelija osaa
-laskea lääkelaskut virheettömästi.
-kuvailla ja arvioida lääkehoitoa ohjaavia säädösten ja normien toteutumista.
-kuvailla keskeiset lääkehoidon käsitteet ja toteuttamistavat sekä hakea tietoa lääketietokannoista.
-toteuttaa potilaan lääkemääräyksen ja perustella toimintansa.


Taso 1
Opiskelija osaa
-laskea lääkelaskut virheettömästi.
-kuvailla lääkehoitoa ohjaavia säädöksiä ja normeja.
-kuvailee lääkehoidon käsitteitä ja toteuttamistavat sekä hakea tietoa lääketietokannoista ohjatusti.
-toteuttaa potilaan lääkemääräyksen.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe numeerinen arviointi (0-5). Oppimistehtävät, lääkelaskukoe arviointi suoritettu/hylätty. Lääkehoidon harjoitustunnit 100 % osallistuminen. Opintojakson palautteen antaminen Spark-ohjelmalla.


Takaisin