VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Työ- ja potilasturvallisuuden edistäminen (SH00BC28) > 2023-2024

Työ- ja potilasturvallisuuden edistäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC28
OPS: SH 2022K / 2023 / 2023K
TH 2023
Taso: Sairaanhoitaja (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023 / 2023-2024 / 2024)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Autio, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3010TH2023-1A8.1.2024 – 31.5.2024Johanna Latvala, Päivi AutioSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3011SH2023-1A8.1.2024 – 31.5.2024Päivi Autio, Riitta Koskimäki, Taina HuuskoSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3012SH2023-1B8.1.2024 – 31.5.2024Päivi Autio, Riitta Koskimäki, Taina HuuskoSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3013SH2022-12DK1.8.2023 – 31.12.2023Päivi Autio, Riitta Koskimäki, Taina HuuskoSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3014SH2022-12CK1.8.2023 – 31.12.2023Päivi Autio, Riitta Koskimäki, Taina HuuskoSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ensiavun tarpeen, antaa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä tuntee poikkeusoloissa toimimisen periaatteita.
Opiskelija tuntee laite- ja säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä ymmärtää niiden käyttöä ohjaavan lainsäädännön ja ohjeiden merkityksen hoitotyössä. Opiskelija hallitsee potilas- ja asiakasturvallisuuden keskeisen tietoperustan. Opiskelija osaa edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa kommunikoida selkeästi varmistaakseen potilasturvallisuuden. Opiskelija osaa toimia välittömästi tilanteen vaatimalla tavalla vaaratapahtuman ilmetessä. Opiskelija osaa tunnistaa mahdollisia vaaratapahtumia ja tehdä vaaratapahtumailmoituksen. Opiskelija ymmärtää vaaratapahtumailmoituksen käsittelyprosessin. Opiskelija tunnistaa keskeisimmät taudinaiheuttajat niiden ennaltaehkäisyn.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Ensiapu (SPR I ja II) sekä poikkeusolot. SPR:n opetusohjelmien mukainen ensiapuopetus, ensiavun perus- ja jatkokurssi, ja lisäksi tietoa poikkeusoloista. (2op)

Työ- ja laiteturvallisuuden perusteet
Röntgen tutkimuksen säteilyannokset ja röntgensäteilyn annosrajat henkilökunnalle.
Röntgenlaitteiden luvat. Röntgenturvallisuus työntekijän ja potilaan näkökulmasta.
Potilasasiakirjat ja röntgenkuvaus (säteilyannosten kirjaaminen)(1,5 op)

Potilasturvallisuutta ammattitaidolla- verkkokurssi. Potilasturvallisuuden osa-alueet: laiteturvallisuus, hoitoturvallisuus, hoitomenetelmien turvallisuus, lääketurvallisuus. Potilasturvallisuuskulttuuri. Tehokas tiimityö potilasturvallisuuden varmistamisessa. Systemaattinen työskentely potilasturvallisuuden takaamisessa. Vaaratilanteiden ehkäiseminen hoidossa. Potilaiden ja hoitavien henkilöiden sitouttaminen ja osallistaminen potilasturvallisuuden edistämiseen. Inhimilliset tekijät potilasturvallisuuden riskinä. Strukturoitu raportointimenetelmä (ISBAR). Tilanteenmukainen toiminta vaaratapahtumassa. Potilasturvallisuutta uhkaaviin riskitilanteisiin puuttuminen. Vaaratapahtumien ilmoittamisvelvoite. Vaaratapahtuman tunnistaminen. Vaaratapahtumailmoituksen tekeminen. Vaaratapahtumailmoituksen käsittelyprosessi. (1op)

Mikrobiologia (0,5 op)
Mikrobiryhmät ja mikrobit ihmisen elinympäristössä. Mikrobien kasvuun vaikuttavia tekijöitä. Mikrobit ja ihminen. Tartunta ja tartuntatiet, infektioille altistavia tekijöitä.

Aluevaikuttavuus

Ensiavun suorittaneiden määrä kasvaa alueella

Opiskelumateriaali

Korte H., Myllyrinne K. 2017. Punainen Risti. Ensiapu. Punaisen Ristin nettisivut.

Työ- ja laiteturvallisuus
Opettajan esittämä materiaali
Potilasturvallisuutta ammattitaidolla

Karhumäki E., Jonsson A., Saros M. 2021. Mikrobit hoitotyön haasteena. Edita.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

EA:Luennot 20h, harjoitustunnit 16h, itsenäinen opiskelu 18h.

Työ- ja laiteturvallisuus
Luennot 22 h, itsenäinen opiskelu 32h
Verkkokurssi 27 h

Mikrobiologia
Alustukset aiheeseen 4h, itsenäinen opiskelu 13 h.

Arviointimenetelmät

Läsnäolo harjoitustunneilla. Aktiivisuus. Tentti ja osaamiskokeet. Ensiapu hyväksytty/hylätty. Laite- ja säteilyturvallisuus, mikrobiologia numeerinen arviointi (0-5)


Takaisin