VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Vuosi 1 > Ohjaus ja omahoidon tukeminen (SH00BC94)

Ohjaus ja omahoidon tukeminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC94
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2025)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Ylikahri, Anu
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3018SH2024-1A1.3.2025 – 31.5.2025Katja KetolaSuomi
3019SH2024-1B1.1.2025 – 28.2.2025Virpi VälimaaSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan/potilaan/opiskelijan ohjausta eri menetelmillä tämän tarpeista lähtien sekä tunnistaa paljon palvelua tarvitsevat. Opiskelija osaa myös huomioida ohjaukseen liittyvät lait ja eettisyyden.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 81h
- josta työjärjestyksessä 24h
- josta itsenäistä 57h
Opiskelijan itsearviointi 1h sisältyy lähitunteihin.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Sisältö:

Ohjaus lakien ja eettisyyden näkökulmasta
Ohjaustarve:
- asiakkaan/potilaan voimavarat, ohjaustarpeen tunnistaminen, motivointi ja oppimisen esteiden havaitseminen sekä niiden erilaiset tukimuodot
- asiakas-/potilaslähtöisyys, voimavara- ja ratkaisukeskeinen ohjaus

Ohjausmenetelmät:
- ryhmä- ja yksilöohjaus
- tiedollinen, sosiaalinen, emotionaalinen ja kulttuurilähtöinen ohjaus
- etäohjaus, kirjallinen ohjaus, taitojen ohjaus, omaisten ohjaus, opiskelijaohjaus, sosiaalinen media ohjauksessa, omahoidon tukeminen
- motivoiva haastattelu/keskustelu

Opiskelumateriaali

Vänskä, K., Laitinen-Väänänen, S., Kettunen, T. & Mäkelä, J. (2011). Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Edita. Helsinki.

Oppiportti: Motivoiva haastattelu

Muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ryhmätehtävät ja ohjausharjoitukset

Arviointikriteerit

Taso 5
Opiskelija osaa:
- kuvata teoreettisesti perustellen ohjauksen tarpeeseen, toteutukseen sekä arviointiin liittyvät tekijät sekä osaa soveltaa tätä tietoa
- huomioida asiakkaan/ potilaan ohjauksessa ja opetuksessa itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti asiakkaiden erilaiset taustat ja tarpeet sekä toimia tilannekohtaisesti
- etsiä, käyttää ja arvioida luotettavaa ja ajankohtaista tietoa ohjauksen ja opettamisen tueksi

Taso 3
Opiskelija osaa:
- kuvata teoreettisesti perustellen ohjauksen tarpeeseen, toteutukseen ja arviointiin liittyviä tekijöitä
- huomioida itsenäisesti hoitotyössä asiakkaiden erilaiset taustat ja tarpeet sekä toimia ammatillisesti opetus- ja ohjaustilanteissa
- etsiä ja käyttää luotettavaa tietoa ohjauksessa ja hoitotyössä

Taso 1
Opiskelija osaa:
- kuvata kasvatukseen, oppimiseen ja arviointiin liittyviä tekijöitä
- huomioida potilaiden ja asiakkaiden erilaisia taustoja ja tarpeita ohjaus-/opetustilanteessa
- etsiä ja käyttää luotettavaa tietoa ohjauksessa ja hoitotyössä

Arviointimenetelmät

- käytännön ohjausharjoittelut ryhmätyönä, hyväksytty/hylätty
- seminaarityö, numeerinen arviointi 0-5


Takaisin