VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Vuosi 1 > Sosiaali- ja terveysalan viestintä (SH00BC93)

Sosiaali- ja terveysalan viestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC93
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Liedes, Pia
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3030SH2024-1CK1.1.2025 – 31.5.2025Suvi IsohellaSuomi
3031SH2024-1DK1.1.2025 – 31.5.2025 Suomi
3032SA2024V-1K1.1.2025 – 31.5.2025Suvi IsohellaSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa viestiä ammatillisesti tavoitteen ja vastaanottajan mukaan. Opiskelija kykenee itsenäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen suomen kielellä. Hän osaa soveltaa VAMKin kirjoitusohjeita oppimistehtävissä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 tuntia, joista
- työjärjestyksessä 26 h
- itsenäistä opiskelua 55 h

Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

-Tavoitteellinen ja tilanteenmukainen viestintä
-Assertiivisuus viestinnässä
-Omien vuorovaikutustaitojen tunnistaminen ja kehittäminen, puheviestintä
-Kirjoittamisprosessi, kielenhuolto, opiskelukirjoittaminen
-Tekstejä ja tyylejä eri tarkoituksiin: asiatyyli, asiakirjat
-Lähdekirjallisuus oman tekstin tukena.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan työelämän viestintätilanteisiin.

Opiskelumateriaali

Roivas, M. & Karjalainen, A. 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Edita.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmä- ja parityöt, itsenäinen opiskelu ja yksilölliset harjoitustehtävät.

Arviointikriteerit

Taso 5
Opiskelija
- osaa analysoida ja arvioida omaa viestintäosaamistaan ja vuorovaikutustaitojaan
- osaa laatia hiotun asiatyylisen tekstin sekä viimeisteltyjä tarkoituksenmukaisia työ- ja yhteisöelämän asiakirjoja
- osaa käyttää monipuolisesti ja täsmällisesti lähteitä oman tekstin tukena


Taso 3
Opiskelija
- osaa luonnehtia ja ymmärtää omaa viestintäosaamistaan ja vuorovaikutustaitojaan
- osaa laatia hyvän asiatyylisen tekstin sekä tarkoituksenmukaisia työ- ja yhteisöelämän asiakirjoja
- osaa käyttää sujuvasti lähteitä oman tekstin tukena

Taso 1
Opiskelija
- osaa hahmottaa viestintäosaamistaan ja vuorovaikutustaitojaan
- osaa laatia asiatyylisen tekstin sekä tilanteen vaatimia työ- ja yhteisöelämän asiakirjoja
- osaa pääperiaatteet lähteiden käyttämisestä oman tekstin tukena

Arviointimenetelmät

Hyväksytyt suulliset ja kirjalliset harjoitustehtävät sekä tentti. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin