VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Vuosi 1 > Anatomia ja fysiologia sekä patologia (SH00BC48)

Anatomia ja fysiologia sekä patologia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC48
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Korpi, Hilkka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3020SH2024-1CK1.1.2025 – 31.5.2025Päivi AutioSuomi
3021SH2024-1DK1.1.2025 – 31.5.2025Päivi AutioSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisten elinten ja elinjärjestelmien rakenteen ja niihin liittyvän latinankielisen terminologian. Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmisruumiissa, ymmärtää elinjärjestelmien merkityksen koko elimistön toiminnassa ja hahmottaa mahdollisen rakenteellis-toiminallisen häiriöpaikan.

Opiskelija tuntee solun/erilaisten solujen, kudosten, veren ja verenkierron, ruoansulatuksen, virtsanerityksen, hengityselimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen ja toiminnan.

Opiskelija tuntee hermoston ja keskushermoston rakenteen ja toiminnan pääpiirteissään, osaa kuvailla eri aistimien rakenteen ja toiminnan, ymmärtää kipuaistimuksen toimintaperiaatteen, osaa eri veriryhmät ja luovutuskaavion, ymmärtää hormonien merkityksen ihmisen elinkaaren aikana sekä autonomisen hermoston ja umpieritysjärjestelmän yhteistoiminnan elintoimintojen säätelyssä, ymmärtää elimistön lämmönsäätelymekanismin ja osaa lisääntymiselimistön rakenteen ja toiminnan. Opiskelija ymmärtää tautien syntyyn vaikuttavat tekijät ja tuntee yleisimmät patologiset muutokset.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Sisältö

Solu ja kudokset
Veri, veriryhmät ja verenkierto
Ruuansulatus
Virtsaneritys ja nestetasapaino
Hengitys
Tuki- ja liikuntaelimet: luusto, lihakset, nivelet.
Hermosto
Aistitoiminnot
Umpieritysjärjestelmä
Lämmönsäätely
Lisääntymiselimistö
Patologian perusteet

Opiskelumateriaali

Leppäluoto ym. 2020. Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. Sanoma Pro Oy. Helsinki
Muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt/Workshopit ja itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

arviointi asteikolla 0-5

Arviointimenetelmät

Tentit (I ja II-osatentit). Numeerinen arviointi (0-5). Opintojaksopalautteen antaminen Spark-ohjelmaan.


Takaisin