VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Vuosi 1 > Hoitotiede, hoitotyön etiikka ja näyttöön perustuva toiminta (SH00BC36)

Hoitotiede, hoitotyön etiikka ja näyttöön perustuva toiminta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC36
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2025)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Välimaa, Virpi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3017SH2024-1A1.3.2025 – 31.5.2025Riitta KoskimäkiSuomi
3018SH2024-1B1.1.2025 – 28.2.2025Riikka LehesvuoSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija tunnistaa hoitotyön arvot, eettiset periaatteet ja harjaantuu arvioimaan niiden toteutumista päivittäisessä työskentelyssä erilaisissa hoitotyön ympäristöissä.
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa nimetä hoitotieteen keskeiset käsitteet ja tunnistaa hoitotieteen merkityksen näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä.
Opintojakso suorittamisen jälkeen opiskelija tietää, mitä tarkoittaa näyttöön perustuva toiminta ja tunnistaa näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen hoitotyössä.
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa käyttää yleisimpiä terveystieteellisiä tietokantoja sekä harjaantuu tieteellisten julkaisujen lukemisessa ja lähteiden kriittisessä arvioinnissa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 108 tuntia, josta osa lähiopetusta ja osa itsenäistä työskentelyä.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaadita

Sisältö

Hoitotyön etiikka
• Hoitotyön etiikan perusta
• Etiikan teoriaa
• Eettiset ohjeet osana ammatillista etiikkaa
• Potilasta ja hoitotyötä koskevat eettiset lähtökohdat
• Eettinen ongelmanratkaisu ja ongelma-alueet hoitotyössä
• Eettisesti erilaiset hoitokäytännöt
• Terveydenhoitoa ohjaava ajankohtainen lainsäädäntö
• Sairaanhoitajan ammatti ja sen erityispiirteet
• Informaatio- ja kommunikaatioteknologia ja eettiset kysymykset
• Hoitotyön etiikan tulevaisuus

Hoitotiede
• Peruslähtökohdat hoitotieteellisessä tutkimuksessa

Näyttöön perustuva toiminta
• Käsitteen määrittely
• Merkitys hoitotyössä
• Toiminnan vahvistaminen
• Parhaan näytön etsintä (näytön asteet, näytön lajit, näytön lähteet)
• Tiedonhaun prosessi (Medic, Cinahl, PubMed, muut lähteet)
• Näytön arviointi

Opiskelumateriaali

• Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H., Leino-Kilpi, H., Lindström, U., Paavilainen, E., Pietilä, A-M., Salanterä, S.,
Vehviläinen- Julkunen, K. & Åstedt-Kurki, P. 2020. Hoitotiede. Helsinki. Sanoma Pro Oy.

• Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Etiikka hoitotyössä. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

• Elomaa, L. & Mikkola, H. 2008. Näytön jäljillä – tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä. Turun ammattikorkeakoulu
2008.

• Sarajärvi, A., Mattila, L-R. & Rekola, L. 2011. Näyttöön perustuva toiminta – avain hoitotyön kehittymiseen. Helsinki.
WSOYpro Oy.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

• Luennot
• Ryhmätyöskentely
• Tiedonhakuharjoitukset
• Tieteellisen artikkelin lukeminen ja arviointi
• Tentti/oppimispäiväkirja

Arviointikriteerit

Taso 5
Opiskelija
- yhdistää hoitotyön arvopohjan, eettiset periaatteet ja keskeiset etiikan käsitteet hoitotyön käytäntöön.
- toimii hoitotyössä ammatillisen lainsäädännön ja eettisten ohjeiden mukaisesti.
- kunnioittaa ihmisoikeuksia.
- osaa analysoida eettisiä ongelmatilanteita yksilöllisesti.
- osaa etsiä ja käyttää useita ajankohtaisia lähteitä käyttäen erilaisia vaativia hakutekniikoita.
- osaa käyttää lähdeviitteitä virheettömästi ja laatia oikeaoppisen lähdeluettelon virheettömästi.
- osaa etsiä tieteellisistä lähteistä ajankohtaisen tiedon ja arvioida lähteitä kriittisesti.

Taso 3
Opiskelija
- yhdistää hoitotyön arvopohjan, eettiset periaatteet ja keskeiset etiikan käsitteet hoitotyön käytäntöön.
- toimii hoitotyössä ammatillisen lainsäädännön ja eettisten ohjeiden mukaisesti.
- kunnioittaa ihmisoikeuksia.
- osaa analysoida eettisiä ongelmatilanteita yksilöllisesti.
- osaa etsiä ja käyttää ajankohtaisia lähteitä käyttäen erilaisia hakutekniikoita.
- osaa käyttää lähdeviitteitä ja laatia lähdeluettelon.
- osaa etsiä tieteellisistä lähteistä ajankohtaisen tiedon.

Taso 1
Opiskelija
- yhdistää hoitotyön arvopohjan, eettiset periaatteet ja keskeiset etiikan käsitteet hoitotyön käytäntöön.
- toimii hoitotyössä ammatillisen lainsäädännön ja eettisten ohjeiden mukaisesti.
- kunnioittaa ihmisoikeuksia.
- omaa valmiudet keskustella eettisistä ongelmatilanteista yksilöllisesti.
- osaa etsiä ja käyttää lähdemateriaaleja.
- osaa käyttää lähdeviitteitä.
- osaa lukea tieteellisiä lähteitä.

Arviointimenetelmät

Tentti / tehtävät


Takaisin