VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Vuosi 1 > Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (SH00BC35)

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC35
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3020SH2024-1CK1.1.2025 – 31.5.2025Kirsi LehtolaSuomi
3021SH2024-1DK1.1.2025 – 31.5.2025Kirsi LehtolaSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ajankohtaista terveyden edistämisen tutkimustietoa ja muuta näyttöä asiakas/potilastyössä. Opiskelija tunnistaa asiakkaidensa/potilaidensa terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville (elintapojen näkökulma). Tunnistaa olemassa olevia ja uusia terveysuhkia (väestötasolla) sekä osaa tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 39h
- mistä itsenäistä opiskelua 41 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Terveyden ja sairauden periaatteet. Kansanterveys, terveyden edistäminen ja preventio, perusterveydenhuolto. Terveyden edistämisen normi- resurssi- ja informaatio-ohjaus. Terveyden edistämisen etiikka. Elintapojen yhteydet terveyteen. Elintapojen riskikäyttäytymisen ja tapaturmariskien ehkäisy, varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville.

Opiskelumateriaali

Savola, Koskinen-Ollonqvist. Terveyden edistäminen esimerkein. Käsityksiä ja selityksiä. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja -sarja 3/2005. Terveyden edistämisen keskus ry 2015. Soveltuvin osin.
Suomalaiset ravitsemussuositukset. - ravinto ja liikunta tasapainoon. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 2005. Edita Publishing Oy.
www.finelli.fi
Ravitsemuksen skhole.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento, harjoitukset, oppimispäiväkirja, oppimiskeskustelut, verkotettu opetus

Arviointikriteerit

Taso 5
opiskelija osaa
- itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti tunnistaa keskeisimmät terveyteen vaikuttavat tekijät
- etsiä, käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen sitä hoitotyön kehittämisessä
- toimia itsenäisesti ja asiakaslähtöisesi ennaltaehkäisevästi terveysriskejä välttäen terveyttä edistäen

Taso 3
opiskelija osaa
- itsenäisesti tunnistaa keskeisimmät terveyteen vaikuttavat tekijät
- perustellusti etsiä ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa
- itsenäisesti toimia ennaltaehkäisevästi terveysriskejä välttäen terveyttä edistäen

Taso 1
opiskelija osaa
- ohjatusti tunnistaa keskeisimmät terveyteen vaikuttavat tekijät
- etsiä ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa
- ohjatusti toimia ennaltaehkäisevästi terveysriskejä välttäen terveyttä edistäen

Arviointimenetelmät

tehtävä, tentti, arviointi ( 0-5 )
Opintojakson palautteen antaminen Spark-ohjelmalla


Takaisin