VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Vuosi 1 > Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät (SH00BC26)

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC26
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3028SA2024V-1K1.1.2025 – 31.5.2025Aira BraggeSuomi
3031SH2024-1CK1.1.2025 – 27.4.2025Riitta KoskimäkiSuomi
3032SH2024-1DK1.1.2025 – 27.4.2025Riitta KoskimäkiSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija:
-Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa
-Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon porrasteisuuden, eri palveluyksiköiden tehtävät osana hoito- ja palveluketjua
-Tietää, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolla ja yhteistoiminnalla tarkoitetaan ja mitä se tarkoittaa tulevan ammatin näkökulmasta
-Tuntee ohjaavan lainsäädännön pääpiirteissään
-Tietää mitä palveluohjauksella tarkoitetaan
-Tuntee palvelutarpeen arvioinnin prosessin
-Tiedetään mitä kustannustietoisuudella ja taloudellisella työskentelytavalla tarkoitetaan
-Ymmärtää sisäisen yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toimintatavan
-Osaa sosiaali- ja terveysalan työn yhteiset eettiset periaatteet

Opiskelijan työmäärä

81h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltävien opintojen vaatimusta.

Sisältö

-sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
-palvelujen tarjoajat ja niiden yhteistoiminta
-sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito
-lainsäädäntö ja muu ohjaus palvelujen tuottamisessa
-sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisten toimenpideohjelmat
-laatu ja vaikuttavuus
-palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi
-kustannustietoisuus
-taloudellinen työskentely
-yrittäjälähtöinen toimintatapa
-sosiaali- ja terveydenhuollon ammattieettiset ohjeet

Aluevaikuttavuus

Hahmottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän alueellisesti pääpiirteissään.

Kansainvälisyys

Ymmärtää kansainväliset vaikutteet ja haasteet järjestelmälle ja tuntee EU:n vaikutukset järjestelmälle.

Opiskelumateriaali

Laaksonen, H., Laitinen, H., Hiilamo, H., Hautaviita, P., Hyvärinen, H. & Vänni, K. 2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. 1. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy. Osat 1, 2 ja 3 (myös verkkokirjana)
Opettajien ilmoittama materiaali.


Takaisin