VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2022K > Vuosi 3 > Hoitotyön harjoittelu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaympäristössä II (SH00BD09)

Hoitotyön harjoittelu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaympäristössä II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD09
OPS: SH 2022K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Koskimäki, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija soveltaa terveyden edistämistä hoitotyössä asiakas/potilaslähtöisesti. Opiskelija suunnittelee potilaan hoitotyötä ja soveltaa vaikuttavia hoitotyön menetelmiä.
Opiskelija arvioi kriittisesti omaa ja työyhteisön toimintaa muun muassa eettisestä näkökulmasta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja edistää potilasturvallisuutta hoitotyössä.


Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 270h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opsin mukaan:
Työ- ja asiakas/potilasturvallisuus suoritettuna
Kliininen hoitotyön opinnot sekä Perheen hoitotyö ja terveyden edistäminen suoritettuna,
Lääkehoito-osaamisen syventäminen, farmakologia, lääkehoidon perusosaaminen suoritettu
1-2 vuoden harjoittelut suoritettuna.

Sisältö

Opintojakson sisältö:
Hoitotyön harjoittelu 7vk

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus:
Opiskelija
- ymmärtää ja osaa soveltaa hoitotyön eettisiä periaatteita toiminnassaan
- osaa toimia joustavasti moniammatillisessa työryhmässä
- on motivoitunut hoitotyöhön
- osaa tehdä ohjatusti itsenäisiä päätöksiä potilaan hoitotyössä
- dokumentoi hoitotyötä potilasasiakirjojen ja potilastietojen edellyttämän tietosuojan ja -turvan mukaisesti
- osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja seurata sekä ennakoida lääkehoidon vaikutuksia
-osaa arvioida asiakkaan/potilaan terveyttä ja toimintakykyä ja tarkkailla niissä tapahtuvia muutoksia
- osaa tukea ja ohjata potilaita ja heidän läheisiään
-toimii asiakas/potilaslähtöisessä hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- itsearviointi realistista, tunnistaa kehittymistarpeensa ja kykenee ottamaan vastaan palautetta
- osaa keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet, käyttää niissä tarvittavia välineitä ja laitteita turvallisesti

Hylätty suoritus:
Opiskelija
- ei noudata salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
- ei noudata sovittuja sääntöjä ja ohjeita
- ei kykene toimimaan moniammatillisissa ryhmissä
- oman alan tietoperusta on puutteellinen, sen soveltamisessa on virheitä, opiskelija ei kykene itsenäiseen päätöksentekoon hoitotyössä toistuvien ratkaisujen yhteydessä
- harjoittelu on suunnittelematonta, harjoittelun tavoitteet ja itsearviointi ovat puutteellisia
- ei tunnista osaamistaan ja kehittämiskohteitaan, ei kykene toimimaan itseohjautuvasti harjoittelujakson loppupuolella
- ei kykene ohjattunakaan toteuttamaan potilaiden yksilöllistä hoitotyötä
- ei kykene arvioimaan hoitamiensa potilaiden peruselintoimintojen tilaa ja niistä tiedottamista
- dokumentointi puutteellista
- ei esitä lääkehoitopassiaan tai sen merkinnät ovat epäselvät ja puutteelliset
- lääkehoidon toteuttamisessa on useita virheitä, ei hallitse lääkelaskentaa ja ei tunne työyksikössä tavallisimmin käytettyjä lääkkeitä
- ei kykene arvioimaan potilaan ja omaisten ohjaustarpeita
- ei osaa keskeisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä eikä hallitse niissä tarvittavien laitteiden ja välineiden turvallista käyttöä

Arviointimenetelmät

Hyväksytty käytännön harjoittelu

Harjoittelu

Harjoittelupaikat:
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä kolmannen sektorin yksiköt


Takaisin