VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2021 > Vuosi 3 > Opinnäytetyön raportointi (SH00BD04)

Opinnäytetyön raportointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD04
OPS: SH 2021
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Korpi, Hilkka
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija
• saattaa opinnäytetyöprosessin valmiiksi
• esittää opinnäytetyönsä julkisesti
• opponoi toisen ammattikorkeakouluopiskelijan opinnäytetyön
• kirjoittaa hyväksytysti kypsyysnäytteen koulusivistyskielellään
• julkaisee opinnäytetyönsä Theseuksessa tai kovakantisena kirjana

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opinnäytetyön suunnittelu- ja toteutus-osiot hyväksytysti suoritettu

Sisältö

• Opinnäytetyön aineiston analyysi/synteesi
• Kirjallisen työn kirjoittaminen
• Opinnäytetyön esittäminen
• Opponointi
• Opinnäytetyöpassi täytetty
• Kypsyysnäyte
• Opinnäytetyön julkaiseminen

Aluevaikuttavuus

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa

Opiskelumateriaali

• VAMKin opinnäytetyön ohje
http://www.puv.fi/fi/study/opintoihin_osallistuminen/opinnaytetyo/
• Muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

•Itsenäinen opiskelu
•Yksilö-, pari- ja/tai ryhmäohjaus
•Esitysseminaarit

Arviointikriteerit

Ks. Arviointikriteerit arviointikriteerit_fin.pdf (puv.fi)

Arviointimenetelmät

Arviointiasteikko 0-5


Takaisin