VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2021 > Vuosi 1 > Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (SH00BC35)

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC35
OPS: SH 2021
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TH2021-1A1.8.2021 – 31.12.2021Sanna SaikkonenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3002SH2021-1A1.8.2021 – 31.7.2022Sanna SaikkonenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3003SH2021-1B1.8.2021 – 31.7.2022Helena LeppänenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3004SH2021-1CK1.1.2022 – 31.7.2022Sanna SaikkonenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3005SH2021-1DK1.1.2022 – 31.7.2022Kirsi Lehtola, Sanna SaikkonenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3006SH2021V-1K1.1.2022 – 31.7.2022Helena LeppänenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3007SH2021-1C1.8.2021 – 31.7.2022Helena LeppänenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ajankohtaista terveyden edistämisen tutkimustietoa ja muuta näyttöä asiakas/potilastyössä. Opiskelija tunnistaa asiakkaidensa/potilaidensa terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville (elintapojen näkökulma). Tunnistaa olemassa olevia ja uusia terveysuhkia (väestötasolla) sekä osaa tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 39h
- mistä itsenäistä opiskelua 41 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Terveyden ja sairauden periaatteet. Kansanterveys, terveyden edistäminen ja preventio, perusterveydenhuolto. Terveyden edistämisen normi- resurssi- ja informaatio-ohjaus. Terveyden edistämisen etiikka. Elintapojen yhteydet terveyteen. Elintapojen riskikäyttäytymisen ja tapaturmariskien ehkäisy, varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville.

Opiskelumateriaali

Savola, Koskinen-Ollonqvist. Terveyden edistäminen esimerkein. Käsityksiä ja selityksiä. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja -sarja 3/2005. Terveyden edistämisen keskus ry 2015. Soveltuvin osin.
Suomalaiset ravitsemussuositukset. - ravinto ja liikunta tasapainoon. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 2005. Edita Publishing Oy.
www.finelli.fi
Ravitsemuksen skhole.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento, harjoitukset, oppimispäiväkirja, oppimiskeskustelut, verkotettu opetus

Arviointikriteerit

Taso 5
opiskelija osaa
- itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti tunnistaa keskeisimmät terveyteen vaikuttavat tekijät
- etsiä, käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen sitä hoitotyön kehittämisessä
- toimia itsenäisesti ja asiakaslähtöisesi ennaltaehkäisevästi terveysriskejä välttäen terveyttä edistäen

Taso 3
opiskelija osaa
- itsenäisesti tunnistaa keskeisimmät terveyteen vaikuttavat tekijät
- perustellusti etsiä ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa
- itsenäisesti toimia ennaltaehkäisevästi terveysriskejä välttäen terveyttä edistäen

Taso 1
opiskelija osaa
- ohjatusti tunnistaa keskeisimmät terveyteen vaikuttavat tekijät
- etsiä ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa
- ohjatusti toimia ennaltaehkäisevästi terveysriskejä välttäen terveyttä edistäen

Arviointimenetelmät

tehtävä, tentti, arviointi ( 0-5 )
Opintojakson palautteen antaminen Spark-ohjelmalla


Takaisin