VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 1 > Johdatus insinööriopintoihin (TT00BI56)

Johdatus insinööriopintoihin

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI56
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ahvonen, Jani
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3006TT2024-1, TT2024-1A, TT2024-1B, TT2024-1C, TT2024-1D, VY-12.9.2024 – 14.12.2024Jarkko Vuorinen, Minna Uimonen, Mikael Jakas, Teija Pitkäkangas, Seppo MäkinenSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3008TT2024V-1, TT2024V-1A, TT2024V-1B30.8.2024 – 14.12.2024Jarkko Vuorinen, Minna Uimonen, Mikael Jakas, Teija Pitkäkangas, Matti TuomaalaSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3009SAT2024-1, SAT2024-1A, SAT2024-1B, SAT2024-1C, SAT2024-1D2.9.2024 – 14.12.2024Jarkko Vuorinen, Minna Uimonen, Mikko Västi, Onni Pyhälahti, Teija PitkäkangasSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3010SAT2024V-1, SAT2024V-1A, SAT2024V-1B30.8.2024 – 14.12.2024Jarkko Vuorinen, Jussi Ojanen, Juha Nieminen, Minna Uimonen, Teija PitkäkangasSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakso jakaantuu kahteen eri aihealueeseen, joista toinen käsittelee turvallisuutta ja toinen teknisen raportin tuottamista.

Opintojaksolla opiskelija oppii ymmärtämään työturvallisuuden olennaiseksi osaksi ammattietiikkaa. Opintojakson jälkeen opiskelija tiedostaa työturvallisuuden ja -suojelun merkityksen ja tuntee toimintatavat, joilla työpaikan turvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään. Työturvallisuus- ja hätäensiapuopintojen suoritus kuuluu oleellisena osana opintojakson suorittamiseen. Opiskelija oppii tuntemaan sähkötöihin liittyvät turvallisuussäännökset sekä huolehtimaan työturvallisuudesta laboratoriossa, sähkötöissä ja sähkötöiden suunnittelussa, sekä toimimaan oikein sähkötapaturman sattuessa.

Opiskelija pystyy tuottamaan työkaluohjelmilla tehokkaasti tyylikkäitä raportteja ja esityksiä, osaa kuvailla oman tutkinto-ohjelmansa tavoitteita, ammattikuvaa sekä paikallisten työmarkkinoiden odotuksia ja mahdollisuuksia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää sekä VAMKin että Vaasan yliopiston tietojärjestelmiä ja oppimisalustoja, osaa hyödyntää oppilaitosten ohjauspalveluita ja käyttää tiedonhakutyökaluja. Lisäksi hän osaa toimia opiskeluyhteisössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa yhteishenkeä luoden ja omasta oppimisestaan vastuuta ottaen.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 46 h.

Sisältö

Turvallisuuaihe:

Työturvallisuuden keskeiset säädökset. Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla. Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Perehdyttäminen, työnopastus ja vuorovaikutus. Työstä aiheutuvien vaara- ja kuormitustekijöiden tunnistaminen, arviointi ja torjunta. Turvallisen ja terveellisen työskentelyn periaatteet sekä esihenkilön toiminnan merkitys työturvallisuudelle. Standardi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus. Sähkölaitteiden suojaus ja suojausluokat, vikavirtasuojaus, sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen, standardin SFS6002 keskeinen sisältö, käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkistukset, työskentelykäytännöt.
Technobothnian laboratorion sähkötekniikan laboratorioiden yleiset työskentely- ja turvallisuusohjeet. Perehdytys Technobothnian laboratorioon. Ensiapukoulutus standardin SFS 6002 mukaisesti. Toiminta tapahtumapaikalla, potilaan tutkiminen hätäensiapua varten, puhallus- ja painantaelvytys, vierasesineen poistaminen hengitysteistä, palovammat, ruhje- ja viiltohaavat, sähkötyössä sattuvat tapaturmat. Koulutus sisältää sekä teoriakoulutusta että käytännön harjoittelua. Kurssin päätteeksi opiskelija saa työturvallisuus- ja sähkötyöturvallisuuskortit, sekä hänellä on mahdollisuus halutessaan ostaa SPR:ltä hätäensiapukortti.

Teknisen raportin tuottamisen aihe:

Tämä osio jaettu kolmeen alakohtaan (valitaan opetusohjelmakohtaisesti tärkeät asiat):
1. Opinto-ohjaus: Oma koulutusohjelma, valintamahdollisuudet, henkilökohtainen oppimissuunnitelma, oman alan ammattikuva sekä työtehtävät ja -markkinat, EnergyVaasa, opiskeluympäristö ja tukitoiminnot, opiskelijoiden yhdistystoiminta, opetukseen ja tukitoimintoihin liittyvät henkilöt, tulohaastattelu, kehityskeskustelu, työharjoittelun liittäminen tutkintoon ja kansainvälinen opiskelijavaihto.
2. Tiedonhaku: kirjastopalvelut ja tiedonhakumenetelmät.
3.Tietokoneen käyttö:
3.1. Tekstinkäsittely: Raportin kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla (Word), perustoiminnot ja -asettelut, kuvien ja graafien lisääminen raporttiin, tyylit ja viittaukset, kaavaeditori sekä muut raportin kirjoittamista helpottavat toiminnot.
3.2. Taulukkolaskenta: Mittaustulosten dokumentointi taulukkolaskennalla (Excel), perustoiminnot ja -asettelut, erilaisten graafien tuottaminen ja muut mittauspöytäkirjan tekemistä tukevat toiminnot.
3.3. Esitysgrafiikka: Kuvien muokkaaminen kuvankäsittelyohjelmalla. PowerPointin esityspohjat, sisällön tuottaminen ja tehokeinot.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset, laboraatiot, verkko-opiskelu ja itsenäisesti suoritettavat tietokoneharjoitukset.

Arviointikriteerit

Opiskelija ssaa soveltaa tietoja johdonmukaisesti ja soveltaa niitä käytännössä. Osaa toimia ryhmän jäsenenä asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja toimia luontevasti vuorovaikutustilanteissa. Osaa hakea tietoa alan eri tietolähteistä. Osaa ratkaista annetun tehtävän itsenäisesti. Osaa perustella toimintansa ammattieettisten ja vastuullisten periaatteiden mukaisesti.

Opinto-ohjaus: aktiivinen osallistuminen. Tiedonhankintatiedot: verkko-opiskelu. Tietokoneen käytön osalta: tentti. Turvallisuuden osalta itseisarviointi ja vertaisarviointi. Arvosana-asteikko: hyväksytty/hylätty.

Arviointimenetelmät

Opettajan arvio, harjoitustehtävät, itseisarviointi, vertaisarviointi, tentti.

Lisätietoja

Opintojakson tuntijakauma:

Yleinen työturvallisuus 14 h, Office-ohjelmat 10 h, Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen 2 h, Hätäensiapu 4 h, Ryhmänohjaajan ja Tritonian informaatikon osuus 4 h, Opinto-ohjaaja 4 h, Technobothniaan tutustuminen 2 h, Sähkötyöturvallisuus 6 h.


Takaisin