VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 3 > Sähköjärjestelmien suojaus (ST00BJ17)

Sähköjärjestelmien suojaus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ17
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2026-2027)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Västi, Mikko
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskäsityksen sähköverkkojen ja sähkölaitteiden suojaamiseen tarkoitettujen suojareleiden ominaisuuksista. Opiskelija osaa valita tärkeimmät suojusfunktiot ja laskea perussuojauksien asetteluarvot. Opiskelija osaa suorittaa suojareleen toisiokoestuksen.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähkölaitostekniikka, Sähköenergian jakelun projekti.

Sisältö

Modernien suojareleiden tekniset ominaisuudet ja käyttö ja niiden toisiokoestaminen. Säteis-, rengas ja simukkaverkko oikosulkusuojaus suuntaamattomilla ja suunnatuilla ylivirtareleillä sekä distanssireleellä. Maasta erotetun ja kompensoidun verkon suuntaamaton ja suunnattu maasulkusuojaus. Sähköaseman päämuuntajan suojaaminen primäärisillä suojilla sekä erovirtareleella. Tahtigeneraattorin suojaaminen.

Opiskelumateriaali

Olavi Mäkinen: Relesuojaus, Opettajan keräämä aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Teoriaopetus, PC-luokassa tehtävät harjoitukset, harjoitustunnit, laboratorioharjoitukset.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti tai aihepiirikokeet, harjoitustyöt, tuntiaktiivisuus.


Takaisin