VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 4 > Kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmät sekä tietoturva (ST00BJ15)

Kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmät sekä tietoturva

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ15
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2027-2028)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet ovat:
- Opiskelija omaksuu perustiedot ja toteutusperiaatteet kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmien suunnitteluun ja asennukseen.
- Ymmärtää etävalvonnan periaatteita ja osaa toteuttaa yksinkertaisen etävalvonnan.
- Ymmärtää tietoturvan merkityksen erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 135 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua on 50 h ja itsenäistä opiskelua 85h. Opintojaksoon liittyy pakolliset laboratoriotyöt 16 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähkösuunnittelun perusteet
Sähköasennukset
Kiinteistöjen sähkö- ja valaistussuunnittelu

Sisältö

Opintojakson pääsisältö on:
- Viranomaismääräysten, standardien ja St-kortiston ohjeiden soveltaminen kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmien suunnitteluun ja asennukseen.
- Turvajärjestelmien, yleiskaapeloinnin ja antenniverkkojen rakenteet, mitoitusperiaatteet, asennustavat ja häiriösietoisuus.
- Sähkösuunnittelussa opittujen käytäntöjen soveltaminen turva- ja viestintäjärjestelmien suunnitteluun.
- Etävalvontarajapintoihin tutustuminen sekä tietoturvan ottaminen huomioon.
- Harjoitustyö

Opiskelumateriaali

- Viranomaismääräykset, lait, standardit, St-kortisto
- Opettajan keräämä aineisto

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Teoriaopetus
- PC-luokka harjoituksia
- Laboratorioharjoituksia

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa:
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

- Tentti tai aihepiirikokeet
- Harjoitustyöt
- Tuntiaktiivisuus


Takaisin