VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 3 > Sähkönkäyttö- ja automaatiotekniikan projekti (ST00BJ12)

Sähkönkäyttö- ja automaatiotekniikan projekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ12
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2026-2027)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Nieminen, Juha
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa yhdistää usean aihepiirin tietoja sähkönkäyttö- tai automaatiotekniikkaan liittyvän projektin eri vaiheissa: osaa suunnitella ja toteuttaa sähkökäyttöihin liittyviä sovelluskokonaisuuksia ja hän osaa suunnitella ja toteuttaa prosessiautomaatioon liittyviä sovelluskokonaisuuksia.

Opiskelijan työmäärä

135 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua on 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus, Ohjelmoitavat logiikat, Datasiirto ja logiikkasuunnittelu.

Sisältö

Tajuusmuuttajien ja DC-käytön sovellutuskohtainen konfigurointi ja ohjelmointi. Moottorikäyttöjen nopeus- ja momenttisäätöjen soveltaminen itsetehdyn tyyppipiirin avulla. Erityyppisten väyläpohjaisten moottorilähtöjen liittäminen järjestelmään. Laitteiden välinen tiedonsiirto myös IEC61850- ja turvaprotokollia soveltaen. Redundanttinen tiedonsiirto Ethernet-väylissä ja väylien toiminnan analysointi. Prosessiautomaation toimilaiteohjauksien, sekvenssien ja säätöjen toteuttaminen. Valvomosovelluksien toteuttaminen. Koodin tehokkuuden analysointi ja tarvittavan laitekannan määrittäminen laitteiden suorituskykyvaatimusten perusteella. Valintojen hintavaikutusten tutkiminen.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Laboratorio-opetus ja itsenäisesti suoritettavat tietokoneharjoitukset.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöt ja laboraatiot, tuntiaktiivisuus, työn raportointi ja loppuseminaari.


Takaisin