VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 3 > Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus (ST00BJ11)

Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ11
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Iskala, Marko
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet mitoittaa moottori muutostilojen aiheuttamien rasitusten perusteella. Opiskelija ymmärtää moottorin lämpömallin ja osaa soveltaa suunnittelussa monipuolisesti suojaus- ja ohjauslaitteita. Opiskelijalla on kyky huomioida moottorien erilaiset käynnistys-, jarrutus- ja nopeudensäätötapojen vaikutukset moottorin valinnassa sekä taajuusmuuttajan hyväksikäyttö näissä tilanteissa.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h. Luentojen lisäksi laboratorioharjoituksia 4x4 h. Kokeelle on varattu 2 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus, MATLAB ja Simulink, Sähkökoneet, Tehoelektroniikka.

Sisältö

Aloitamme tutustumalla moottorin mitoitukseen erityyppisten lyhytaikaisten käyttöjen tilanteissa niin käynnistys-, kuin jarrutustilanteissa. Syvennämme oikosulkumoottorin lämpenemismallin tarkastelua, jonka jälkeen siirrymme käsittelemään tarkemmin moottorin älykkäitä suojalaitteita ominaisuuksien ja periaatteiden pohjalta. Keski- ja pienjännitesovelluksissa. Käsittelemme samassa yhteydessä myös koneturvallisuuden vaatimien turvaratkaisujen toteuttamista turvaluokitetuilla ohjaus- ja suojauskomponenteilla. Perehdymme oikosulkumoottorin vääntömomentin ja virran käyttäytymiseen käynnistys- ja jarrutustilanteissa, sekä tutkimme laitevalinnan periaatteita kyseisiin tilanteisiin parhaiten soveltuvien kytkentätapojen kautta. Tehoelektroniikka sovellusten osalta vertailemme oikosulkumoottorin erilaisten käynnistys ja nopeudensäätötapojen toteutusta erityyppisten tehoelektroniikkalaitteiden avulla. Käymme läpi alustavasti taajuusmuuttajan ja moottorin valintaa erityyppisiin nopeussäätökäyttöihin sekä hajautetun energiantuotannon tarpeisiin. Laboraatio-osuudella perehdymme ajanmukaisella käytännön laitekannalla luennoilla esille tulleisiin tyypillisimpiin moottorien suojaus- ja ohjaustoteutuksiin.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäisesti suoritettavat kotilaskut, valvotut laboraatiot.

Arviointikriteerit

VAMKin yleiset arviointikriteerit.

Arviointimenetelmät

Opettajan arvio, palautettavat laboratorioselostukset ja harjoitukset, tentti.


Takaisin