VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 2 > Sähköenergian jakelun projekti (ST00BJ09)

Sähköenergian jakelun projekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ09
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Koski, Jari
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii itsenäistä tiedonhakua sekä tutustuu 110/20 kV sähköaseman ja sen syöttämän keskijänniteverkon komponenttien ominaisuuksiin ja valintaan. Opiskelija oppii suunnittelukohteen nimellisarvojen ja vikavirta-arvojen laskelmien suorittamiseen liittyviä sähköteknisiä taitoja ja niiden soveltamista käytännön suunnittelussa ja sen dokumentoinnissa. Opiskelija oppii ryhmätyöskentelyä, teknisen raportoinnin käytänteitä sekä toimistosovellusten ja CAD sovellusten käyttämistä. Opiskelija perehtyy sähköjärjestelmän mallintamisen menetelmiin ja malleilla suoritettaviin simulointeihin.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

MATLAB ja Simulink, Sähköenergiajärjestelmien perusteet, Sähkösuunnittelun perusteet, Sähkölaitostekniikka.

Sisältö

110/20 kV sähköaseman komponenttien mitoittaminen ja valinta sekä sähköaseman pääkaaviokuvan piirtäminen. 20 kV jakeluverkon linjojen taloudellinen ja sähkötekninen mitoittaminen ja valinta. Jakeluverkon ja sähköaseman mallintaminen simulaatio-ohjelmistolla sekä erilaisien vikatilanteiden simulointi. Jakeluverkon maasulkuvirtojen ja loistehojen kompensointi ja niiden mitoittaminen.

Opiskelumateriaali

Elovaara, Haarla: Sähköverkot 1 & 2 (Gaudeamus), Olavi Mäkinen: Sähkölaitokset, Olavi Mäkinen: Sähköverkot, Vesa Verkkonen: Sähkökojeet - muuntajat, Opettajan keräämä aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Teoriaopetus, PC-luokassa tehtäviä harjoituksia.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöt, tuntiaktiivisuus.


Takaisin