VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 2 > Datasiirto ja logiikkasuunnittelu (IST8002)

Datasiirto ja logiikkasuunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST8002
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Nieminen, Juha
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa valita ohjausjärjestelmän komponentit, suunnitella järjestelmän kokoonpanon sekä kenttäliitynnät. Opiskelija hallitsee sarjamuotoisten kenttäväylien fyysiset rakenteet ja tiedonsiirtoperiaatteet sekä osaa liittää väylälaitteet ohjaavaan järjestelmään. Opiskelija hallitsee lähiverkkojen fyysiset rakenteet ja toteutustavat sekä osaa suunnitella ja konfiguroida automaatiojärjestelmien lähiverkkoja tietoturvan huomioiden.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-Ohjelmoinnin perusteet, Ohjelmoitavat logiikat.

Sisältö

Automaatiojärjestelmien tiedonsiirto - kenttä- ja järjestelmäväylät ja niiden ominaisuudet, väylien liikennöintiperiaatteet ja -hallintamenetelmät, väylien fyysinen rakenne ja kahdennus, optinen ja langaton tiedonsiirto teollisuuden sovelluksissa, reaaliaikaiset protokollat - Profinet, Profibus DP/PA, väyläliityntäisten laitteiden liittäminen ohjaavaan järjestelmään, tietoturvalaitteet ja niiden konfigurointi, etäyhteyksien toteuttaminen, järjestelmän laskennallinen käytettävyys ja menetelmät sen parantamiseksi, paine-, virtaus-, lämpötila- ja pintamittausten toimintaperiaatteet, I/O-korttien ja kenttäväyläliityntöjen valinta prosessijaon ja I/O-määrien mukaisesti, prosessiasemakaappien suunnittelu - layout, tehonsyötöt, prosessiliitynnät, väyläkomponentit, kenttäsuunnittelu - piirustustavat, ristikytkennän toteutus, kenttäjännitteen jakelu, kenttäkotelot, kaapelointi, häiriösuojauksen periaatteet.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, PC-luokka- ja laboratorio-opetus sekä itsenäisesti suoritettavat tietokoneharjoitukset.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti tai aihepiirikokeet, harjoitustyöt ja laboraatiot, tuntiaktiivisuus.


Takaisin