VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 3 > Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet (IKTP1123)

Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP1123
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Lotta
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa seurata ja analysoida yrityksessä syntyviä kustannuksia, kohdistaa ne oikein ja käyttää niitä apuna yrityksen toiminnan suunnittelussa ja kannattavan yritystoiminnan ohjauksessa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, mistä
- ohjattua opiskelua 45 -50 h
- itsenäistä opiskelua 90-85 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Yrittäjyys ja liiketoiminta

Sisältö

Johdon laskentatoimen merkitys ja asema, taloushallinnon käsitteistö, investointilaskenta, kustannuslajilaskenta, kustannuspaikkalaskenta, perinteinen suoritekohtainen kustannuslaskenta, toimintolaskennan pääidea, hinnoittelu eri näkökulmista.

Opiskelumateriaali

Neilimo & Uusi-Rauva, Johdon laskentatoimi, Edita.
Ikäheimo: Lounasmeri ja Walden: Yrityksen laskentatoimi, WSOY.
Opettajan jakama muu materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset, harjoitustyö.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: Opiskelija osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi, tentti. Harjoitustyö arvioidaan myös.


Takaisin