VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 1 > Teknillisen fysiikan perusteet (TT00BI62)

Teknillisen fysiikan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI62
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005SAT2023-1, SAT2023-1A, SAT2023-1B, SAT2023-1C, SAT2023-1D, SAT2023-1E8.1.2024 – 30.4.2024Anni HalkolaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3006TT2023-1, TT2023-1A, TT2023-1B, TT2023-1C, TT2023-1D8.1.2024 – 30.4.2024Jarmo Mäkelä, Jussi OjanenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee klassisen mekaniikan peruskäsitteet, ymmärtää Newtonin lakien ja mekaniikan säilymislakien fysikaalisen sisällön sekä osaa soveltaa niitä. Kurssin alkuvaiheessa kappaleet kuvataan pistemäisinä (partikkelimalli), jolloin niillä ei ole muotoa eivätkä ne koe väliaineen vastusta. Kurssin loppuvaiheessa otetaan huomioon kappaleen muoto ja massajakauma, jolloin opitaan jäykän kappaleen pyörimisliikkeeseen kuuluvat kinematiikan ja dynamiikan suureet ja niiden välisiä riippuvuuksia kuvaavat peruslait. Opiskelijalle muodostuu yleisnäkemys fysiikasta tieteenä. Teoreettisen tietämyksen lisäksi opiskelija oppii tekemään kokeellista tutkimusta laboratorioympäristössä. Hän oppii kirjaamaan mittaustulokset loogisesti ja pystyy analysoimaan mittaamansa arvot laskennallisesti. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan mittaustulostensa tarkkuutta ja ymmärtää suhtautua tuloksiin kriittisesti.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Sisältö

Liikeoppi eli kinematiikka (paikka, aika, nopeus, kiihtyvyys), voimaoppi eli dynamiikka (Newtonin I, II ja III laki), kitka, statiikka, työ, teho,energia, liikemäärä, ympyräliike ja gravitaatio, jäykän kappaleen kinematiikka, voiman momentti, hitausmonentti, jäykän kappaleen dynamiikka.

Opiskelumateriaali

Pentti Inkinen, Jukka Tuohi: "Momentti 1, Insinöörifysiikka", Otava. Opettajan laatima materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, laboratorioharjoitukset.

Arviointikriteerit

VAMKin yleiset arviointikriteerit.

Arviointimenetelmät

Laskuharjoitusaktiivisuus, laboratoriotyöskentely, kaksi välikoetta.


Takaisin