VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 3 > Teollisuusautomaatio ja kenttäinstrumointi (ST00BJ23)

Teollisuusautomaatio ja kenttäinstrumointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ23
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee perusinstrumentoinnin (paine, lämpötila, pinta, virtaus) toteutuksen. Opiskelija ymmärtää siirtofunktioiden merkityksen ja osaa rakentaa niiden avulla simulointimalleja. Opiskelija osaa suunnitella ja virittää säätöpiirejä. Opiskelija osaa toteuttaa ja testata sekvenssiohjauksia.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ohjaus– ja valvontajärjestelmät.

Sisältö

Instrumenttien valinta, asennus ja koestus, prosessien mallintaminen ja siirtofunktiot, prosessien simulointi, PID-säädin ja sen variaatiot, säädin – toimilaitekytkennät, rajoitus-, kaskadi-, split range- ja suhdesäädöt, sekvenssiohjausten toteutusperiaatteet.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

PC-luokka- ja laboratorio-opetus sekä itsenäisesti suoritettavat tietokoneharjoitukset.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti tai aihepiirikokeet, harjoitustyöt ja laboraatiot, tuntiaktiivisuus.


Takaisin