VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 3 > Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu ja automaatio (ST00BJ16)

Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu ja automaatio

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ16
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Koski, Jari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa valmiudet suunnitella pienjännite- ja keskijänniteverkkoja käyttäen verkostosuosituksia sekä verkostolaskentaohjelmistoa. Opiskelija tuntee sähkönjakelun automaatioon liittyvän tyypillisen toiminnallisuuden. Opiskelija tuntee sähkönjakelun automaation liittyvät tyypilliset kommunikaatiotavat ja protokollat.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähkölaitostekniikka, Sähköenergian jakelun projekti, Datasiirto ja logiikkasuunnittelu.

Sisältö

Pienjänniteverkon suunnittelu verkostosuositusten mukaisesti käyttäen verkostolaskentaohjelmistoa. Keskijänniteverkon tehonjako-, oikosulku- ja maasulkusuojaus- sekä luotettavuuslaskelmat käyttäen verkostolaskentaohjelmistoa. Verkon komponenttien taloudellinen valinta käyttäen nykyarvo- ja annuiteettimenetelmää investointien ja häviöiden arvioinnissa. Sähkönjakelun automaatioon liittyvä tyypillinen toiminnallisuus ja laitetekniikka Pohjoismaissa. Sähkönjakelujärjestestelmien automaatiojärjestelmien tyypilliset kommunikaatiotavat ja protokollat.

Opiskelumateriaali

Verkostosuositukset, Opettajan keräämä aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Teoriaopetus, PC-luokkaharjoituksia.

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa:
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti tai aihepiirikokeet, harjoitustyöt.


Takaisin